Održana 32. elektronska sednica KAPK

Trideset druga elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 19. novembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd, studije pri univerzitetu

  • DAS – Međunarodna politika i bezbednost, za upis 7 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu, Beograd

  • OSS – Računovodstvo i revizija, za upis 65 studenata u sedištu ustanove
  • OSS – Bankarstvo, osiguranje i berze, za upis 65 studenata u sedištu ustanove
  • OSS – Porezi i carine, za upis 65 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet, Sombor

  • OAS – Diplomirani bibliotekar-informatičar, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Master bibliotekar-informatičar, za upis 18 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, studije pri univerzitetu

  • MAS – Razvoj kompjuterskih igara, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija (Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija, Beograd)

  • MSS – Elektrotehničko inženjerstvo, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 34 na 68 studenata u sedištu

Takođe, KAPK je utvrdila predlog dopune Standarda i uputstava za akreditaciju studijskih programa I i II stepena dodatnim standardom za studijske programe koji se izvode po dualnom modelu studija (novi Standard 17: Studije po dualnom modelu) i uputila ga Upravnom odboru Nacionalnog akreditacionog tela i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje na dalje postupanje. Studijski program koji se izvodi po dualnom modelu studija akredituje se u skladu sa Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa („Službeni glasnik RS“, br. 13/2019). U slučaju proširenja akreditacije već akreditovanog studijskog programa, dodavanjem novog modula koji se izvodi po dualnom modelu studija, KAPK će odlučivati na osnovu dokumentacije kojom dokazuje da su ispunjeni uslovi propisani standardima 1, 4, 5, 9. i novim standardom 17. koji su propisani Pravilnikom o standardima i postupku za akreditaciju studijskih programa.

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.