Postupak podnošenja zahteva za akreditaciju (važi od 15.06.2020.)

Visokoškolska ustanova, koja pripremi potrebnu dokumentaciju i želi da podnese zahtev za akreditaciju ustanove i/ili studijskog programa, postupak akreditacije pokreće elektronskim putem, upućivanjem skeniranog obrasca zahteva za akreditaciju sa dokazom o uplati naknade za akreditaciju i linkom za preuzimanje dokumentacije na adresu office@nat.rs. Link za preuzimanje dokumentacije ustanova može kreirati: a) u okviru svog internet domena ili b) preko internet servisa za slanje, preuzimanje i skladištenje fajlova (npr. WeTransfer, pCloud Transfer, GoogleDrive, Dropbox, OneDrive i sl.). Ovako poslatu dokumentaciju ne treba dostavljati i na prenosivim medijima (CD, DVD ili USB).

Kao datum podnošenja zahteva smatraće se datum upućivanja urednog zahteva sa pratećom dokumentacijom elektronskom poštom.

Visokoškolska ustanova – podnosilac zahteva je obavezna da dostavi Nacionalnom akreditacionom telu original potpisanog i pečatiranog obrasca zahteva za akreditaciju u papirnoj formi u roku od sedam dana od dana prijema potvrde elektronskim putem od Nacionalnog akreditacionog tela da je dokumentacija preuzeta. Dokumentacija se ne dostavlja u papiru.

Ukoliko ustanova predaje zahtev za akreditaciju više studijskih programa prvog i drugog stepena studija, potrebno je da dostavi onoliko originala potpisanog i pečatiranog obrasca zahteva za akreditaciju u papirnoj formi koliko studijskih programa akredituje.

Link za preuzimanje dokumentacije za akreditaciju studijskog programa mora da sadrži:

 1. Skenirani zahtev za akreditaciju sa prilozima – opštim aktima, koji se predaju uz zahtev
 2. Dokaz o uplati odgovarajuće naknade za akreditaciju
 3. Dokumentaciju za akreditaciju studijskog programa (opis standarda sa odgovarajućim prilozima i tabelama)
 4. Dokumentaciju za akreditaciju ustanove (Standardi 6 i 9):
  1. Standard  6. Nastavno osoblje (Tabela 6.1 – 6.8 i Prilog 6.1 – 6.10)
  1. Standard 9. Prostor i oprema – VU (Tabela 9.1 – 9.3 i Prilog 9.1 – 9.2)
 5. Izveštaje o parametrima studijskog programa i ustanove, koji se generišu iz softvera NAT2019

Link za preuzimanje dokumentacije za akreditaciju ustanove mora da sadrži:

 1. Skenirani zahtev za akreditaciju sa prilozima – opštim aktima, koji se predaju uz zahtev
 2. Dokaz o uplati odgovarajuće naknade za akreditaciju
 3. Dokumentacija za akreditaciju ustanove (opis standarda sa odgovarajućim prilozima i tabelama)
 4. Izveštaje o parametrima ustanove, koji se generišu iz softvera NAT2019

Pre predaje zahteva za akreditaciju visokoškolska ustanova je u obavezi da izvrši plaćanje odgovarajuće naknade za akreditaciju ustanove ili studijskog programa po izdatom računu od strane Nacionalnog akreditacionog tela, kao i da izvrši prebacivanje („Upload“) podataka iz Softvera NAT u centralni registar te aplikacije. Kontakti tehničke podrške nalaze se u samom softveru u delu „Pomoć > Korisnička podrška“.

Visokoškolska ustanova može zatražiti izdavanje računa za plaćanje naknade za akreditaciju preko elektronske pošte office@nat.rs. U slučaju akreditacije studijskog programa u zahtevu za izdavanje računa potrebno je navesti tačan naziv studijskog programa, jezik izvođenja studija (srpski, strani, jezik nacionalne manjine, srpski i strani i sl.) i broj modula, ukoliko studijski program ima module.

Na isti način i pod istim uslovima visokoškolska ustanova, koja je pripremila odgovarajuću dokumentaciju, može da 1) pokrene postupak redovne spoljašnje provere kvaliteta, 2) uloži žalbu na rešenje o odbijanju zahteva za akreditaciju, 3) odgovori na akt upozorenja ili mišljenje, 4) dopuni zahtev za akreditaciju po zaključku o neurednosti zahteva, i 5) dostavi tražene informacije i dokumentaciju recenzentskim komisijama i izjašnjenja o izveštajima recenzentskih komisija.

Sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem zahteva mogu se dobiti preko elektronske pošte office@nat.rs.