Amar Đerlek

Amar Đerlek je rođen 13.6.1998. godine u Beogradu.

Osnovnu i srednju medicinsku školu je završio u Novom Pazaru. Integrisane akademske studije stomatologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu upisuje 2017. godine. Studije okončava 2022. godine sa prosečnom ocenom 9,42. Student je doktorskih akademskih studija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Tokom osnovnog obrazovanja nagrađen je diplomom ,,Vuk Karadžić’’ za odličan uspeh i istaknute rezultate na takmičenjima iz engleskog jezika i geografije. Grad Novi Pazar dodelio mu je nagrade za izuzetna postignuća u obrazovanju u školskoj 2020/21 i 2021/22 godini.

Na 61. Kongresu biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem osovojio je prvo mesto na sesiji ,,Humana genetika’’. Fond za mlade talente Republike Srbije dodelio mu je nagradu ,,Dositej Obradović’’ za izvanredne rezultate i dostignuća u obrazovanju.

Od samog početka studija pokazao je interesovanja za vannastavne aktivnosti. Godine 2018. postaje član Nastavno-naučnog veća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Nedugo zatim 2020. godine predsednik na studijskom programu stomatologija. Jednoglasno na predlog studentskog parlamenta 2021. godine izabran je za studenta prodekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Član je resora za humanitarni rad, promociju javnog zdravlja. Govori engleski jezik.