Prof. dr Bojan Milisavljević

Profesor dr Bojan Milisavljević, rođen 25. avgusta 1975, redovni je profesor Univerziteta u Beogradu – Pravnog fakulteta. Izvodi nastavu na različitim nivoima studija iz značajnog broja predmeta, među kojima su Međunarodno javno pravo, Diplomatsko i konzularno pravo, Uvod u pravo evropskih integracija, Međunarodno humanitarno pravo i Međunarodni odnosi, kao i  seriju predavanja na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova. Tokom karijere, profesor Milisavljević je napisao veliki broj stručnih i naučnih članaka, autor je više monografija, ali i udžbenika. Svoje radove je izlagao na brojnim prestižnim  skupovima i projektima domaćeg, inostranog karaktera. U aktivnoj je ulozi mentora studentima master akademskih studija, ali i studentima doktorskih akademskih studija prilikom izrade master teze, odnosno doktorske disertacije, kako na matičnom fakultetu, ali i drugim visokoobrazovnim institucijama.

Profesor Milisavljević je i po drugi put prodekan za nastavu. Profesor je i predsednik Komisije za akreditaciju Pravnog fakulteta, bio je šef Katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu, koordinator Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose Pravnog fakulteta, ali i pri Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova za predmete Međunarodno pravo i Diplomatsko i konzularno pravo, kao i za Evropsko pravo. Predsednik je i član komisije za prijemne ispite, ali je bio i sekretar Komisije za udžbenike. Potom, profesor je recenzent strategije obrazovanja u Republici Srbiji do 2030. godine koja je rađena u okviru Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Pored nekoliko navedenih funkcija na kojima se nalazi, profesor dr Bojan Milsiavljević je i član brojnih stručnih tela i udruženja. Neka od njih su: Predsedništvo Udruženja pravnika Srbije, Udruženja za međunarodno pravo, Udruženja za međunarodno krivično pravo, Odbora društveno – humanističkih nauka pri Univerzitetu u Beogradu, bio je član Saveta Pravnog fakulteta, Izdavačkog odbora Centra za publikacije Pravnog fakulteta, bio je i član Komisije za državni ispit pri Ministarstvu pravde i državne uprave kao ispitivač za Pravo Evropske unije, Saveta za odnose sa Evropskim sudom za ljudska prava, član tima koji je zastupao Republiku Srbiju pred Evropskim sudom za ljudska prava u sporu o staroj deviznoj štednji, kao i redakcija, uredništva više naučnih časopisa. Uz ove aktivnosti od akademskog, stručnog, državnog značaja, profesor je bio i član Pregovaračkog tima za pristupanje Republike Srbije Evropskoj Uniji.  Konačno, govori engleski i francuski jezik.