Prof. dr Dejan Šabić

Prof. dr Dejan Šabić rođen je u Pančevu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1996. godine sa najvišom prosečnom ocenom u generaciji (9,91), gde je započeo karijeru koja traje do danas. Magistarski rad završio je 2000. godine, a doktorsku disertaciju 2004. godine na istom fakultetu. Nastavničku karijeru započeo je kao docent 2005. godine, a u zvanje vanrednog profesora izabran je 2010. godine i redovnog profesora 2015. godine. Pored redovnog posla na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2010. do 2015. godine radio je na Pedagoškoj akademiji u Jagodini, a od 2013. do 2019. godine na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu.

Objavio je 20 radova u vodećim časopisima i više od 250 radova u ostalim časopisima, zatim monografije, poglavlja u monografijama i tematskim zbornicima međunarodnog značaja i radovi izloženi na stručnim skupovima. Autor/koautor je šest univerzitetskih udžbenika, 11 udžbeničkih kompleta, četiri udžbenika i jedne radne sveske iz geografije za osnovnu školu i gimnaziju.

Rukovodio je projektima stručnog usavršavanja nastavnika Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i učestvovao u realizaciji međunarodnih TEMPUS projekata, domaćih projekata iz oblasti osnovnih istraživanja i regionalnih prostornih planova.

Najvažnije dužnosti u struci na nivou države su: član komisije za usklađivanje nastavnih planova i programa geografije na univerzitetima u Srbiji (2006-2008), član komisije za izradu nastavnih planova i programa geografije za 7. i 8. razred osnovne škole, 2. i 3. razred gimnazije i srednje stručne škole Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (2018-) i dr.

Na Univerzitetu u Beogradu član je Saveta Univerziteta (2018-) i predsednik Veća naučnih oblasti građevinsko-urbanističkih nauka (2019-).

Najznačajnije funkcije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu su: prodekan za nauku i nastavu (2006-2012), šef Katedre za regionalnu geografiju (2012-2018), šef Odseka za geografiju (2015-2018), rukovodilac akreditacije institucije i studijskih programa Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2008, 2012) i predsednik Saveta Fakulteta (2018-).

Bio je član i predsednik naučnih i organizacionih odbora i predavač po pozivu na više međunarodnih i domaćih skupova. Sada je urednik naučnog časopisa Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu.

Oženjen je i ima jednog sina.