Prof. dr Jovan Stepanović

Jovan Stepanović je rođen 07.01.1964. god. u Svrljigu. Oženjen je i ima dvoje dece.

Osnovnu školu je završio u Svrljigu, a srednju u Nišu. Diplomirao je na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu 1989. god. Magistarsku tezu je odbranio 1993. god., a doktorsku disertaciju 1997. god. na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu, Univerziteta u Nišu.

Po završetku studija na Tehnološkom fakultetu, 1989. god., stupio je u radni odnos u fabrici Niteks u Nišu, a od 1990. god. na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Nišu.

Od 1997. god. do 2009. god., angažovan je kao gostujući profesor na Tehnološkom fakultetu, Univerziteta u Banja Luci, a od 2017.god. na Fakultetu za tehničke studije, Univerziteta u Travniku. Od 2009. god. do 2015. god. angažovan je na Tehničkom fakultetu u Zrenjaninu, Univerziteta u Novom Sadu.

U više mandata je obavljao poslove šefa katedre za tekstilne nauke i bio član Saveta Tehološkog fakulteta. Bio je član Komisije za izradu dokumentacije za akreditaciju studijskih programa na Tehnološkom fakultetu. Od 2010. do 2015. god. obavljao je poslove dekana Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Univerziteta u Nišu.

Bio je član Saveta, Senata, Naučno stručnog veća za tehničko tehnološke nauke i predsednik Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Nišu.

Od 2015. god. do 2018. god. bio je član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.

U toku dosadašnjeg naučnog i stručnog rada, kao autor ili koautor, objavio je preko devedeset radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, više od sto pedeset radova na međunarodnim i nacionalnim skupovima, tri univerzitetska udžbenika, dve monografije…Učestvovao je u realizaciji devetnaest međunarodnih i nacionalnih projekata u okviru kojih je razvijeno više tehničkih rešenja. Mentor je pet doktorskih disertacija. Bio je više puta predsednik naučnog odbora međunarodnog naučnog skupa, član je uredništva časopisa, kao i recenzent radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima.

Dobitnik je više priznanja, među kojima i Zlatni znak Univerziteta u Nišu, za izuzetan dorinos razvoju Univerziteta u Nišu.