O NAT-u

Zakon o visokom obrazovanju iz 2005. godine je u sistem visokog obrazovanja Republike Srbije uveo principe Bolonjske deklaracije i Lisabonske konvencije i stvorio osnovu za uključenje Srbije u Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA). U skladu sa navedenim Zakonom u junu 2006. godine konstituisana je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) kao telo Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Finansijske, administrativne i tehničke poslove za oba tela obavljalo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U aprilu 2013. godine, KAPK je primljen u punopravno članstvo ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). U registar EQAR (European Quality Assurance Register) upisan je u novembru 2014. godine.

KAPK je u 2012. i 2017. godini pripremio izveštaje o samovrednovanju, koji su bili osnova za spoljašnju proveru ENQA. Odlukom ENQA u februaru 2018 godine KAPK nije obnovio status punopravnog člana već mu je dodeljen status “člana u razmatranju” u periodu od dve godine.

Skoro u isto vreme, umesto KAPK, odlukom Vlade Republike Srbije (“Sl. Glasnik RS” broj: 9/2018) ustanovljeno je Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (u daljem tekstu NAT) kao nezavisno telo u institucionalnom, finansijskom, administrativnom i stručnom smislu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2017. godine. NAT je 9. marta 2018. godine upisan u registar privrednog suda, a Upravni odbor je konstituisan 3. maja 2018. godine.

Na osnovu javnog poziva 19. jula 2108. godine izabran je direktor NAT, a 30. avgusta 2018. godine je konstituisan KAPK kao stručno telo NAT.

Kao pravni naslednik KAPK, NAT je zadržao isti status “člana u razmatranju” do februara 2020. godine. U predstojećem periodu glavni cilj NAT je ispunjenje Evropskih standarda i smernica u skladu sa primedbama ENQA, posebno u domenu jačanja nezavisnosti u odnosu na Ministarstvo, jačanje uloge recenzentskih komisija u čiji će sastav ući i predstavnici studenata i privrede, uključivanje stranih eksperata u proces evaluacije, realizaciju poseta recenzentskih komisija, itd.

NAT LOGO

Nacionalno akreditaciono telo obavlja poslove akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu, vrednovanja studijskih programa i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju u Srbiji.

NAT je promenio metode i procedure procesa akreditacije i obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju koje je ustanovila prethodna Komisija za akreditaciju da bi ispunili sve neophodne zahteve Evropskih standarda i smernica. Kako bi postigli navedeni cilj poseban akcenat je stavljen na nezavisnost NAT, kao ključnog nosioca akreditacije i procesa obezbeđenja kvaliteta.

Cilj NAT je unapređenje visokog obrazovanja u Srbiji njegovim usklađivanjem sa međunarodno priznatim standardima za akreditaciju i proveru kvaliteta, kao i podizanje nivoa edukacije recenzenata kako bi se obezbedila njihova nezavisnost, a posebno njihov profesionalizam i etičko ponašanje u procesu akreditacije i provere kvaliteta. U skladu sa tim NAT će preuzeti ulogu pokretača razvoja sistema obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.

NAT je kao prioritet odredio implementaciju nove metodologije procesa akreditacije i provere kvaliteta u Srbiji u skladu sa principima kvaliteta Evropskog prostora visokog obrazovanja, Evropskih standarda i smernica za obezbeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao i pravnim propisima Republike Srbije. Glavni cilj je dobijanje punopravnog statusa u ENQA i registracija u EQAR, kako bi se postigla sveobuhvatnija internacionalizacija i zauzela odgovarajuća pozicija u prostoru visokog obrazovanja.