Članstvo u ENQA

Bord Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) na sednici održanoj 28. aprila 2020. godine potvrdio je Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) pridruženi status u ovoj organizaciji.

Evropska asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) je krovna organizacija koja predstavlja svoje članice na evropskom i međunarodnom nivou, posebno u procesima strateškog odlučivanja i saradnji sa zainteresovanim organizacijama. ENQA promoviše evropsku saradnju u oblasti obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju i širi informacije, znanja i iskustva među svojim članicama i ostalim akterima u visokom obrazovanju, u cilju razvoja i razmene dobre prakse i podsticanja evropske dimenzije obezbeđivanja kvaliteta.

Prethodna Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta („raniji“ KAPK) postala je punopravni član ENQA u 24. juna 2013. godini, a u februaru 2018. godine izgubila je taj status i stavljena je u status „pod nadgledanjem“ (under review), uz mogućnost da otkloni primedbe ENQA u primeni Evropskih standarda i smernica za osiguranje kvaliteta (European Standards and Guidelines – ESG) i obnovi punopravno članstvo u roku od 2 godine. U međuvremenu Vlada Republike Srbije je, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, formirala novu instituciju – Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (NAT). Kao pravni sledbenik ranijeg KAPK, NAT se konstituisao u julu 2018. godine, a njegova novoformirana Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta („novi“ KAPK) započela je sa radom krajem avgusta te godine, i  imao je na raspolaganju godinu i nekoliko meseci da otkloni sve primedbe upućene ranijem KAPK-u. U tako kratkom vremenu učinjen je veliki napor, uveden je nov postupak akreditacije i obezbeđivanja kvaliteta, obezbeđena je organizaciona i finansijska samostalnost NAT i najveći deo primedbi koje su se odnosile na neispunjavanje ili delimično ispunjavanje standarda, a koje je bilo moguće otkloniti imajući u vidu zakonska ograničenja, su otklonjene, što se vidi i iz ocene recenzentske komisije ENQA koja je bila u spoljašnjoj proveri NAT u oktobru 2019. godine. Na žalost na sednici Borda ENQA održanoj 20. februara 2020. godine NAT-u, kao pravnom sledbeniku ranijeg KAPK, nije obnovljeno punopravno članstvo.

Dokumenti: