О НАТ-у

Закон о високом образовању из 2005. године је у систем високог образовања Републике Србије увео принципе Болоњске декларације и Лисабонске конвенције и створио основу за укључење Србије у Европски простор високог образовања (European Higher Education Area – EHEA). У складу са наведеним Законом у јуну 2006. године конституисана је Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) као тело Националног савета за високо образовање. Финансијске, административне и техничке послове за оба тела обављало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. У априлу 2013. године, КАПК је примљен у пуноправно чланство ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). У регистар EQAR (European Quality Assurance Register) уписан је у новембру 2014. године.

КАПК је у 2012. и 2017. години припремио извештаје о самовредновању, који су били основа за спољашњу проверу ENQA. Одлуком ENQA у фебруару 2018 године КАПК није обновио статус пуноправног члана већ му је додељен статус “члана у разматрању” у периоду од две године.

Скоро у исто време, уместо КАПК, одлуком Владе Републике Србије (“Сл. Гласник РС” број: 9/2018) установљено је Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (у даљем тексту НАТ) као независно тело у институционалном, финансијском, административном и стручном смислу у складу са Законом о високом образовању из 2017. године. НАТ је 9. марта 2018. године уписан у регистар привредног суда, а Управни одбор је конституисан 3. маја 2018. године.

На основу јавног позива 19. јула 2108. године изабран је директор НАТ, а 30. августа 2018. године је конституисан КАПК као стручно тело НАТ.

Као правни наследник КАПК, НАТ је задржао исти статус “члана у разматрању” до фебруара 2020. године. У предстојећем периоду главни циљ НАТ је испуњење Европских стандарда и смерница у складу са примедбама ENQA, посебно у домену јачања независности у односу на Министарство, јачање улоге рецензентских комисија у чији ће састав ући и представници студената и привреде, укључивање страних експерата у процес евалуације, реализацију посета рецензентских комисија, итд.

NAT LOGO

Национално акредитационо тело обавља послове акредитације, провере квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу, вредновањa студијских програма и обезбеђивања квалитета у високом образовању у Србији.

НАТ је променио методе и процедуре процеса акредитације и обезбеђења квалитета у високом образовању које је установила претходна Комисија за акредитацију да би испунили све неопходне захтеве Европских стандарда и смерница. Како би постигли наведени циљ посебан акценат је стављен на независност НАТ, као кључног носиоца акредитације и процеса обезбеђења квалитета.

Циљ НАТ је унапређење високог образовања у Србији његовим усклађивањем са међународно признатим стандардима за акредитацију и проверу квалитета, као и подизање нивоа едукације рецензената како би се обезбедила њихова независност, а посебно њихов професионализам и етичко понашање у процесу акредитације и провере квалитета. У складу са тим НАТ ће преузети улогу покретача развоја система обезбеђења квалитета у високом образовању Србије.

НАТ је као приоритет одредио имплементацију нове методологије процеса акредитације и провере квалитета у Србији у складу са принципима квалитета Европског простора високог образовања, Европских стандарда и смерница за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања, као и правним прописима Републике Србије. Главни циљ је добијање пуноправног статуса у ENQA и регистрација у ЕQАR, како би се постигла свеобухватнија интернационализација и заузела одговарајућа позиција у простору високог образовања.