Контакт

Палата Србија

Национално акредитационо тело

Палата “Србија”, источно крило
IV спрат, канцеларија 477
Булевар Михајла Пупина 2
11070 Београд, Србија

телефони:
– стручна служба: 011 313 0965
– секретар: 011 311 0411 и 011 313 0963
– правна служба: 011 311 7655
web: www.nat.rs
e-mail: office@nat.rs

Локација Палате Србија