Poseta ENQA recenzentskog panela Nacionalnom akreditacionom telu od 9. do 11. oktobra 2019.

NAT LOGO

Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Nacionalno akreditaciono telo) je punopravni član pod nadzorom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) od 22. februara 2018. godine (kao pravni naslednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta – KAPK). U cilju povratka punopravnog članstva (bez nadzora), ENQA proverava da li NAT ispunjava zahteve Evropskih standarda i smernica za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG) i samim tim kriterijume za punopravno članstvo u ENQA. Ovaj izveštaj koristiće se i za prijavu NAT za registraciju u Evropskom registru za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Quality Assurance Register – EQAR).

Kao deo evaluacije recenzentski panel, koji je imenovala ENQA, posetio je NAT u periodu od 9. do 11. oktobra 2019. Panel je sastavljena od sledećih članova:

  • Doris Heman, generalni direktor Agencije za osiguranje kvaliteta akreditacijom studijskih programa, Nemačka – predsedavajući, stručnjak za osiguranje kvaliteta (nominovana od strane ENQA)
  • Đurđica Dragojević, šefica Odseka za kvalitet visokog obrazovanja Ministarstva nauke i obrazovanja Republike Hrvatske – sekretar, stručnjak za osiguranje kvaliteta (nominovana od strane ENQA)
  • Pedro Teikeira, vanredni profesor, Ekonomski fakultet Univerziteta u Portu, direktor Centara za istraživanje u visokom obrazovanju, Portugal – član panela iz reda akademskog osoblja (nominovan od strane Evropske asocijacije univerziteta – EAU)
  • Ignas Gaižiunas, student fizike, studijski program Teorijska fizika i astrofizika, Univerzitet u Viljnusu, Litvanija – član panela iz reda studenata (nominovan od strane Evropske studentske unije – ESU)

Ovom evaluacijom koordinirao je Goran Daković iz Sekretarijata ENQA, koji je takođe učestvovao u poseti NAT.

ENQA recenzentski panel prvo se sastao sa direktorkom NAT prof. dr Jelenom Kočović, a zatim je imao niz sastanaka sa Radnom grupom odgovornom za izveštaj o samovrednovanju NAT, sa članovima Upravnog odbora i predstavnicima Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela (KAPK), sa predstavnicima Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje (NSVO), Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), Konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije (KASSS), Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR), Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS), Studentske konferencije akademija strukovnih studija i visokih škola Srbije (SKASSS), sa studentima uključenim u procese spoljašnjeg obezbeđenja kvaliteta, zaposlenima u NAT, sa predstavnicima organizacija poslodavaca (Privredne komore Srbije) i sa poslodavcima uključenim u procese spoljašnjeg obezbeđenja kvaliteta, sa domaćim i stranim recenzentima uključenim u procese spoljašnjeg obezbeđenja kvaliteta i predstavnicima visokoškolskih ustanova, u kojima su sprovedene akreditacije po novim procedurama. Nakon svih ovih sastanaka, recenzentski panel pozdravio je napredak koji je NAT postigao kao pravni sledbenik KAPK, posebno činjenicu da je NAT nezavisno pravno lice i da su, u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srbije i zahtevima Evropskih standarda i smernica, novi standardi i postupci usvojeni i objavljeni 28. februara 2019. godine. Nove procedure su promenile sistem akreditacije dajući najveću ulogu recenzentskim komisijama, u sastavu tri profesora – stručnjaka iz odgovarajuće naučne oblasti, stručnjak iz prakse i student, kao što je preporučeno u izveštajima ENQA i EQAR o KAPK/NAT iz 2018. godine. Tokom ove evaluacije, recenzentski panel je uočio i određene nedostatke koje je predstavio Nacionalnom akreditacionom telu zajedno sa preporukama za njihovo prevazilaženje.

Evaluacija NAT biće završena u februaru 2020. godine, kada se očekuje i odluka o članstvu u ENQA.

Više informacija o evaluaciji NAT možete pronaći na sajtu ENQA: https://enqa.eu/index.php/the-national-entity-for-accreditation-and-quality-assurance-in-higher-education-neaqa/