Održana 48, 49. i 50. redovna sednica KAPK

Četrdeset i osma, četrdeset i deveta i pedeseta redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održane su u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 27. februara 2020. godine, u četvrtak 5. marta 2020. godine, odnosno u četvrtak 12. marta 2020. godine.

Na ovim sednicama Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih visokoškolskih ustanova i studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

OSS – Elektrotehnika, za 30 studenata u sedištu

2. Univerzitet Union – Nikola Tesla, Fakultet za strateški i operativni menadžment
(novi naziv: Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo), Beograd

MAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, za 32 studenta u sedištu

3. Univerzitet Union – Nikola Tesla, Fakultet za graditeljski menadžment (bez svojstva pravnog lica), Beograd

DAS – Arhitektura i urbanizam, za 5 studenata u sedištu

DAS – Građevinarstvo, za 5 studenata u sedištu

4. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš (Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija)

MSS – Građevinske instrukcije i upravljanje izgradnjom, 32 studenta u sedištu

IMT polje

1. Univerzitet Privredna akademija, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

Ustanova

2. Univerzitet u Nišu

MAS 4.0 – Inteligentna analiza podataka, za 35 studenata u sedištu

Takođe, na 50. sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta usvojila je dopunu uputstva za pripremu dokumentacije za početnu akreditaciju, akreditaciju ustanova i akreditaciju studijskih programa, kojom se objašnjava način angažovanja zdravstvenih radnika kao nastavnika ili saradnika na kliničkim predmetima:

„3.7. Zdravstveni radnik
Zdravstveni radnik sa završenom odgovarajućom zdravstvenom specijalizacijom, zaposlen u zdravstvenoj ustanovi, izabran u zvanje nastavnika ili saradnika na visokoškolskoj ustanovi za izvođenje nastave na kliničkim predmetima, ima status nastavnika, odnosno saradnika sa punim radnim vremenom na visokoškolskoj ustanovi i može nedeljno da ostvaruje aktivnu nastavu u predmetnoj ustanovi do propisanog maksimuma od 12 časova.
Visokoškolska ustanova zaključuje ugovor o radu sa zdravstvenim radnikom u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove i zakonom kojim se uređuje zdravstvena zaštita.
Zdravstveni radnik ne može biti angažovan u drugoj visokoškolskoj ustanovi u statusu nastavnika ili saradnika.”

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.