Javni pozivi

Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju dana 18.03.2022. godine objavljuje sledeće javne pozive:

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE ZA AKREDITACIJU NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA RECENZENTE U POSTUPKU AKREDITACIJE VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA I STUDIJSKIH PROGRAMA I POSTUPKU SPOLJAŠNJE PROVERE KVALITETA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE ZA ODLUČIVANJE PO ŽALBAMA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU

Napomena: Obaveštavamo sve recenzente, koji se trenutno nalaze na Listi recenzenata, da je neophodno da se ponovo prijave ukoliko žele da učestvuju kao recenzenti u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa i postupku spoljašnje provere kvaliteta visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji, shodno tome što Listu, prema Zakonu o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 73/18, 27/18 – dr. zakon, 67/19, 6/20 – dr. zakoni, 11/21 – autentično tumačenje, 67/21 i 6721 – dr. zakoni), sada utvrđuje Nacionalno akreditaciono telo (NAT) na osnovu obavljenih javnih poziva.