NAT u procesu priznavanja od strane Svetske federacije za medicinsko obrazovanje (World Federation of Medical Education – WFME)

U januaru 2024. godine, NAT je sa uspehom prošao kroz proces preliminarne prijave za akreditaciju pred WFME, nakon čega je postignuta saglasnost o tome da se započne sa procesom podnošenja glavne prijave.

Akreditacija NAT-a kod WFME otvara nova vrata doktorima medicine nakon završenih integrisanih akademskih studija medicine u Srbiji, posebno onima koji završe studije nakon 1. januara 2025. godine (diplome stečene nakon ovog datuma neće biti priznavane na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država osim u slučaju da su nacionalne agencije za akreditaciju okončale proces priznavanja u WFME). Ovo će našim diplomcima obezbediti apliciranje kod komisije Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) i pristup novim mogućnostima za dalje usavršavanje i karijeru u inostranstvu.

U narednom periodu, NAT će zaključiti sporazum o saradnji sa medicinskim fakultetima i pristupiti glavnoj prijavi preko portala WFME, a nakon toga će tim eksperata WFME doći u posetu visokoškolskoj ustanovi koja je predmet akreditacije. Naime, prema proceduri i standardima WFME, tokom sprovođenja postupka priznavanja neophodno je da jedan medicinski fakultet pristupi postupku akreditacije studijskog programa integrisanih akademskih studija medicine (360 ESPB) kod nadležne agencije za akreditaciju, gde WFME, preko tima eksperata nadgleda tok samog postupka.

NAT će ovim povodom nastaviti da obaveštava javnost o svim daljim koracima, u okviru sekcije Međunarodna saradnja/Međunarodne aktivnosti.