Javni poziv za recenzente iz inostranstva

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA RECENZENTE IZ INOSTRANSTVA U POSTUPKU AKREDITACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA DOKTORSKIH STUDIJA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U REPUBLICI SRBIJI (Link za Odluku)

Radi izbora kandidata za recenzente iz inostranstva u postupku akreditacije studijskih programa doktorskih studija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji i utvrđivanja Liste recenzenata Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Nacionalno akreditaciono telo) na službenoj internet stranici objavljuje Javni poziv za prijavljivanje kandidata za recenzente iz inostranstva u postupku akreditacije studijskih programa doktorskih studija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Javni poziv).

Za recenzente iz inostranstva u postupku akreditacije studijskih programa doktorskih studija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Recenzenti) mogu biti izabrani nastavnici, naučnici ili umetnici zaposleni na visokoškolskoj, odnosno naučnoj ustanovi iz inostranstva u odgovarajućem zvanju.

Listu recenzenata utvrđuje Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, koja se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela i sadrži bliže podatke o recenzentima.

USLOVI I MERILA ZA IZBOR KANDIDATA

Uslov za izbor kadidata za Recenzente iz inostranstva u postupku akreditacije studijskih programa doktorskih studija visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji je da je kandidat nastavnik, naučnik ili umetnik zaposlen za visokoškolskoj, odnosno naučnoj ustanovi iz inostranstva u odgovarajućem zvanju. Prilikom izbora kandidata za Recenzente za Recenzente vodiće se računa o ispunjenosti uslova propisanih Zakonom o visokom obrazovanju, njegovom stručnom i naučnom odnosno umetničkom doprinosu, iskustvu u poslovima akreditacije i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju, učešću na projektima, međunarodnom akademskom iskustvu i drugim elementima iskazanim u Obrascu za prijavljivanje kandidata iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova. iskazanim u Obrazscu br. 1, koji čini sastavni deo ovog javnog poziva.

Recenzent ne može biti lice koje je izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organu političke stranke, na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, Komisije za akreditaciju Nacionalnog akreditacionog tela, Komisije za odlučivanje po žalbama Nacionalnog akreditacionog tela, odnosno zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu.

ROK I NAČIN PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA

Rok za podnošenje prijave je od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela www.nat.rs do 31. 12. 2024. godine.

Prijavljivanje kandidata za Recenzente vrši se dostavljanjem popunjenog Obrasca br. 1.

Obrazac br. 1 za prijavljivanje kandidata nalaze se na službenoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela www.nat.rs.

Prijava na Javni poziv sa dokumentacijom vrši se elektronskim putem na e-mail: public.call@nat.rs sa naznakom Nacionalno akreditaciono telo – za Javni poziv za kandidata za Recenzenta iz inostranstva, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Palata “Srbija”, Istočno krilo, kancelarija 477.

U slučaju dodatnih pitanja kontakt osoba u Nacionalnom akreditacionom telu je sekretar Nacionalnog akreditacionog tela Janko Balšić (e-mail: public.call@nat.rs i telefon: +381 64 822 88 79).