Javni poziv za člana Komisije za akreditaciju

JAVNI POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA IZBOR JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU IZ REDA NASTAVNIKA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA – NASTAVNIK TEOLOŠKOG FAKULTETA KOJI PRIPADA TRADICIONALNOJ CRKVI I VERSKOJ ZAJEDNICIE (Link za Odluku)

(ZA PERIOD TRAJANJA MANDATA AKTUELNOG SAZIVA KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA NACIONALNOG TELA ZA AKREDITACIJU I OBEZBEĐENJE KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU)

Radi utvrđivanja kandidata i izbora jednog člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova – nastavnik teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici za period trajanja mandata aktuelnog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Komisija za akreditaciju), Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (u daljem tekstu: Nacionalno akreditaciono telo) objavljuje na službenoj internet stranici Javni poziv za prijavljivanje kandidata za izbor jednog člana Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova – nastavnik teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici (u daljem tekstu: Javni poziv).

Člana Komisije za akreditaciju bira Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela, na osnovu javnog poziva.

USLOVI I MERILA ZA IZBOR KANDIDATA

Uslov za izbor kandidata za jednog člana Komisije za akreditaciju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova – nastavnik teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici je zvanje nastavnika teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici. Pored navedenog uslova prilikom izbora kandidata vodiće se računa o njegovom stručnom i naučnom doprinosu, iskustvu u poslovima akreditacije i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju, učešću na projektima, međunarodnom akademskom iskustvu i drugim elementima iskazanim u Obrascu za prijavljivanje kandidata (Obrazac br. 1), koji čini sastavni deo ovog javnog poziva, kao i o zastupljenosti pripadnika oba pola.

Član Komisije za akreditaciju ne može biti lice izabrano, postavljeno ili imenovano na funkciju u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, u organ političke stranke ili na dužnost organa poslovođenja visokoškolske ustanove, lice koje je član Nacionalnog saveta, kao ni lice koje je zaposleno u Nacionalnom akreditacionom telu.

Lice koje je izabrano za člana Komisije za akreditaciju, a koje je na listi recenzenata Konferencije univerziteta i Konferencije akademija i visokih škola ne može obavljati poslove recenzenta u toku trajanja mandata člana Komisije za akreditaciju.

ROK I NAČIN PRIJAVLJIVANJA KANDIDATA

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijavljivanje kandidata za izbor jednog člana Komisije za akreditaciju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova – nastavnik teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici vrši se dostavljanjem popunjenog Obrasca br. 1.

Svi kandidati za člana Komisije za akreditaciju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova – nastavnik teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici u obavezi su da pored navedenog dostave Odluku o izboru u zvanje nastavnika teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici u originalu ili kopiji overenoj kod nadležnog organa.

Obrazac br. 1 za prijavljivanje kandidata nalazi se na službenoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela www.nat.rs.

Prijava na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom vrši se dostavljanjem u zatvorenoj koverti na adresu: Nacionalno akreditaciono telo – za Javni poziv za prijavljivanje kandidata za člana Komisije za akreditaciju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Novi Beograd, Palata „Srbija”, Istočno krilo, kancelarija 477, i elektronskim putem na e-mail: konkursi@nat.rs.

U roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu na Javni poziv Upravni odbor Nacionalnog akreditacionog tela doneće Odluku o izboru jednog člana Komisije za akreditaciju iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova – nastavnik teološkog fakulteta koji pripada tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici za period trajanja mandata aktuelnog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog akreditacionog tela, koja će biti objavljena na službenoj internet stranici Nacionalnog akreditacionog tela.

U slučaju dodatnih pitanja kontakt osoba u Nacionalnom akreditacionom telu je sekretar Nacionalnog akreditacionog tela Janko Balšić (e-mail: konkursi@nat.rs i telefon: 064/822-88-79).