Doc. dr Sanja Stanković

Sanja (Đorđe) Stanković je rođena 27.12.1969. godine u Beogradu, Republika Srbija. Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ i gimnaziju „Bora Stanković“ u Vranju završila je kao učenik generacije i nosilac mnogobrojnih diploma. Bila je polaznik Istraživačke stanice Petnica i pobednik brojnih takmičenja. Završila je nižu muzičku školu „Stevan Mokranjac“ u Vranju. Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala je školske 1988/1989. godine i diplomirala 9.7.1993. godine sa prosečnom ocenom 9,47 i ocenom na diplomskom ispitu 10. Obavezni jednogodišnji staž je obavila u Kliničkom centru Srbije, a stručni ispit položila 24.09.1994. godine. Na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je magisterijum (prosečna ocena 10) 04.06.1999, zdravstvenu specijalizaciju iz medicinske biohemije 11.11.2000. godine sa ocenom odličan, 30.09.2009. godine užu specijalizaciju iz kliničke enzimologije (prosečna ocena 10), 17.07.2012. godine odbranila doktorsku disertaciju, a 17.7.2014. godine završila i specijalističke akademske studije-farmakoekonomija i farmaceutska legislativa (prosečna ocena 10).

Master akademske studije iz Menadžmenta u sistemu zdravstvene zaštite na Fakultetu organizacionih nauka i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završila je 30.09.2019. godine sa prosečnom ocenom 10.  U zvanje naučni saradnik izabrana je 2014. godine, a 2018. godine u zvanje viši naučni saradnik u oblasti medicinskih nauka-medicina. 2013. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije dodelilo joj je stručno zvanje primarijus.

U periodu septembar 1994- novembar 2011. godina Sanja Stanković je bila zaposlena na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao asistent pripravnik, a zatim i kao asistent na opštem i biohemijskom smeru na predmetima medicinska biohemija, klinička hemija, klinička enzimologija, statistika u farmaciji, uvod u studije medicinske biohemije, laboratorijski menadžment i osiguranje kvaliteta. Od decembra 2000. godine zaposlena je u Centru za medicinsku biohemiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gde od 2003. godine obavlja poslove načelnika odeljenja, od 2010. godine načelnika Službe za urgentnu laboratorijsku dijagnostiku, a od  2013. godine poslove direktora/rukovodioca Centra za medicinsku biohemiju. Od 2018-2021. godine je bila zaposlena kao docent (uža naučna oblast Biohemijske nauke) na Farmaceutskom fakultetu Novi Sad Univerziteta Privredna akademija u Novom Sad.  Od aprila 2021. Zaposlena je kao docent za užu naučnu oblast Medicinska biohemija na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Aktivno učestvuje u sprovođenju praktične i teorijske nastave na studijskim programima IAS farmacije, IAS stomatologije i IAS stomatologije, kao i doktorskih akademskih studija. Imenovana je za rukovodioca Katedre za specijalizaciju iz medicinske biohemije i rukovodioca Centra za laboratorijsku i funkcijsku dijagnostiku Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Mentor je dve odobrene doktorske disertacije, mentor specijalističkih radova, učesnik u  komisijama za ocenu i odbranu doktorskih disertacija, član komisija za odbranu master rada i komisija za odbranu 278 diplomskih radova, kao i član komisija za izbor u načno zvanje.

Sanja Stanković je autor/koautor više od 150 radova u celini sa JCR liste (ukupni IF=354, h-indeks=19, citirnost 1335). Autor je jedne monografije i autor/koautor nekoliko poglavlja u monografijama/knjigama. Od ukupno 358 saopštenja na naučnim skupovima 260 su kategorije M30 i 98 kategorije M60. Koautor je dva međunarodna patenta. Član je uređivačkih odbora i recenzent brojnih međunarodnih i domaćih časopisa, kao i član Komisije za izbor najboljeg postera na međunarodnim kongresima. Sanja Stanković je dobitnik međunarodnih nagrada za naučno-istraživački rad (2 za najbolji poster i 2 za najbolji rad u celini). Održala je više od 60 predavanja na domaćim i 80 predavanja na međunarodnim skupovima, a 30 puta predsedavala sekcijama na međunarodnim stručnim skupovima širom sveta. Radno je angažovana i na projektima Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja od 1996. godine (četiri ciklusa), rukovodilac junior projekta, kao i učesnik međunarodnog projekta u okviru bilateralne međunarodne saradnje, učesnik HORIZON 2020 projekta, učesnik radne grupe dve COST akcije, član COST Action Management Committee, brojnih međunarodnih projekata, rukovodilac je i učesnik više nekomercijalnih kliničkih ispitivanja i učesnik više komercijalnih kliničkih studija. Saradnik je na projektu Fonda za nauku Republike Srbije u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19 i projekta SANU.

Sanja Stanković je predsednik Srpskog udruženja za kliničku laboratorijsku medicinu i nauku-SCLM, nacionalni predstavnik SCLM u IFCC i EFLM,  generalni sekretar i član Izvršnog odbora European Society for pharmacogenomics and personalized therapy, član IFCC Committee on Mobile Health and Bioengineering in Laboratory Medicine, član uređivačkog odbora eJIFCC, IFCC LABWEEK national champion, član EFLM WG Cardiac Markers, član EFLM Task Force: Green and sustainable laboratories, član EFLM Task Group European Lab Day. U periodu od 2016-2018. bila je sekretar Balkan Clinical Laboratory Federation.  Član je brojnih međunarodnih udruženja: American Association for Clinical Chemistry, European Atherosclerosis Society, European Public Health Association, kao i domaćih udruženja: Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, Srpskog lekarskog društva, Biohemijskog društva Srbije, Udruženja za preventivnu pedijatriju Srbije, Udruženja kardiologa Srbije, Udruženja fiziologa Srbije, Udruženja za srčanu slabost Srbije, Član Udruženja za javno zdravlje Srbije. Član je Odbora za tumore urogenitalnog sistema SANU. Učestvovao je u više od 50 naučnih i organizacionih odbora međunarodnih simpozijuma, konferencija i kongresa i međunarodnih škola, a sa ESPT-om je 2016. godine bila organizator Evropske škole farmakogenomike i personalizovane terapije u Beogradu, a 2022 i predsednik ESPT kongresa. Osnivač je i predsednik međunarodnih kongresa SERBIS-Serbian Biomarker Symposium (7) i CLAQ-Conference on Medical Laboratory Accreditation and Quality Systems (3) koji se tradicionalno održavaju u Beogradu, kao i brojnih stručnih sastanaka, nacionalnih kurseva i simpozijuma.

Sanja Stanković je predsednik Republičke stručne komisije za medicinsku i kliničku biohemiju Ministarstva zdravlja Republike Srbije, predsednik Etičkog odbora Komore biohemičara Srbije, član Komisije za polaganje licencnog ispita u Komori biohemičara Srbije, predsednik Stručnog saveta Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, član Saveta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, stručni nadzornik u Ministarstvu zdravlja za spoljašnju proveru kvaliteta stručnog rada, spoljašnji ocenjivač i tehnički ekspert Akreditacionog tela Srbije, kao i spoljašnji ocenjivač Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije. Govori engleski i služi se nemačkim jezikom.