Dr Danijela Radenković prof. struk. studija

Danijela Radenković rođena je 1974. god. u Kosovskoj Mitrovici. Diplomirala je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa prosečnom ocenom 9,29.  Magistarsku tezu pod nazivom „Međunarodni dokumentarni akreditivi u teoriji i praksi“ odbranila je 2002. god. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Trgovina finansijskim instrumentima na Beogradskoj berzi bitan faktor razvoja finansijskog tržišta u  Srbiji“ odbranila je 2014. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Nakon diplomiranja zasniva radni odnos na određeno vreme u Institutu za ekonomska istraživanja u Prišini, gde je bila angažovana na izradi projekata, koji su se odnosili na procenu vrednosti kapitala preduzeća.

Na Ekonomskom fakultetu u Prištini zaposlena je od 1. februara 1998. godine, kao asistent-pripravnik na predmetu Međunarodne finansije, a potom kao asistent na predmetu Monetarne i javne finansije.  Odlukom Senata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, izabrana je za docenta za užu naučnu oblast Finansije i finansijske institucije, jula 2014. godine. U dva mandata je bila član Saveta Ekonomskog fakulteta.

Od 1. oktobra 2014. godine izvodi nastavu i ostale oblike nastavnih aktivnosti na osnovnim akademskim studijama. Jula 2016. godine zasniva radni odnos na Beogradskoj poslovnoj školi Visokoj školi strukovnih studija, izborom za profesora strukovnih studija na neodređeno vreme, za užu naučnu oblast Finansije. Na osnovnim strukovnim studijama izvodi nastavu na predmetima Poslovne finansije, Monetarne i javne finansije i Osiguranje, na specijalističkim strukovnim studijama nastavu na predmetu Korporativne finansije i  na master strukovnim studijama na predmetu Finansijski menadžment.

Bila je član uređivačkog odbora časopisa „Vesnik“ (časopis za teoriju i praksu društveno humanističkih nauka). Član je Saveta Beogradske akademije poslovnih i umetničkih strukovnih studija, koja je pravni naslednik Beogradske poslovne škole Visoke škole strukovnih studija.

Stalni je član Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta. Bila je na listi recenzenata NAT-a u obrazovno-naučnom polju DH nauke i u tom svojstvu je učestvovala u postupku akreditacije studijskih programa i ustanova. Nalazila se i na listi recenzenata Javne ustanove Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske. Vanredni je član Naučnog društva ekonomista od 2002. god.

Učestvovala je u izradi više projekata. Objavila je više radova i govori engleski jezik. Udata je i ima dvoje dece.