Prof. dr Aleksandar Kupusinac

Rođen je u Novom Sadu 02.07.1981. godine.

Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Odžacima, nižu muzičku školu u Apatinu i srednju muzičku školu u Zrenjaninu.

Diplomirao je 14.04.2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i stekao zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike i računarstva, sa prosečnom ocenom 9,71. Magistarsku tezu je odbranio 06.03.2008. godine, a doktorsku disertaciju 13.12.2010. godine.

Od 01.04.2007. godine zaposlen je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prvo kao saradnik u nastavi, asistent i docent, a zatim kao vanredni i redovni profesor za užu naučnu oblast Primenjene računarske nauke i informatika.

Kao redovni profesor u okviru Katedre za primenjene računarske nauke Departmana za računarstvo i automatiku izvodi nastavu na osnovnim, master i doktorskim studijama. Na osnovnim studijama izvodi nastavu iz oblasti objektno orijentisanog programiranja (C++, Java i C#).

Od 01.10.2020. godine je na funkciji prodekana za nastavu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Od 27.01.2021. je član Saveta Univerziteta u Novom Sadu.

Objavio je značajan broj naučnih radova i učestvovao na više domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Autor je udžbenika iz oblasti objektno orijentisanog programiranja i bio mentor na više doktorskih disertacija, master i diplomskih radova.

Otac četvoro dece.