Prof. dr Bojan Bojanić

Bojan Bojanić rođen je 1972. u Istoku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini 1997. godine. U toku studija bio je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije. Magistarsku tezu pod nazivom „Ustavnopravni aspekti regionalne države“ odbranio je 2010. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem  Kosovskoj Mitrovici. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Parlament u ustavnom razvoju Srbije“ odbranio je 2016. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Na Pravnom fakultetu u Prištini zaposlen je od 1. oktobra 1998. godine (kao asistent-pripravnik na predmetu Ustavno pravo, a potom kao asistent za užu ustavno-pravnu oblast). Novembra 2016. godine, Odlukom Senata Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, izabran je za docenta za užu ustavnopravnu naučnu oblast, a maja 2021. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora za užu javnopravnu naučnu oblast.

Od 1. decembra 2016. godine izvodi nastavu i ostale oblike nastavnih aktivnosti na osnovnim i master akademskim studijama na predmetima Ustavno pravo, Parlamentarno pravo, Izborno pravo, Ustavno sudstvo, Ljudska prava, Uporedno ustavno pravo i Lokalna i regionalna samouprava. Na doktorskim studijama je od školske 2021/2022. angažovan na predmetima Ustavno pravo i Ustavno sudstvo.

Autor je dve monografije i 35 stručnih i naučnih radova. Učesnik je 27 domaćih i međunarodnih naučnih konferencija i naučnih skupova. Učestvovao je kao istraživač na više međunarodnih i domaćih naučno-istraživačkih projekata.

Član je: Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini, Stručnog veća za pravno-ekonomske nauke Univerziteta u Prištini, Saveta centra za naučno-istraživačku delatnost Pravnog fakulteta, Informacionog centra Pravnog fakulteta. Koordinator je visokoškolske jedinice u Vranju Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini. Šef je Katedre za javnopravne nauke. Član je Uredništva časopisa „Pravni stav“ čiji je izdavač Regionalno društvo pravnika „Šumadija“.

Bio je recenzent u časopisima čiji su izdavači Pravni fakultet u Nišu i Pravni fakultet u Kragujevcu. Takođe, bio je sekretar redakcije, zamenik glavnog i odgovornog urednika, član uređivačkih odbora i recenzent u zbornicima radova Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa međunarodnih naučnih skupova, tematskih zbornika sa naučnoistraživačkog projekta i godišnjeg Zbornika radova. Bio je član Komisije za akreditaciju studijskih programa, ustanove i Visokoškolske jedinice u Vranju (2020-2021). Dužnost prodekana za finansije obavljao je 2017. godine. Bio je na listi recenzenata NAT-a u obrazovno-naučnom polju Društveno-humanističke nauke i u tom svojstvu je učestvovao u postupku akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta više desetina studijskih programa i nekoliko ustanova.

Član je Udruženja pravnika Srbije i član Pravnog saveta Srpskog pravničkog kluba.
Govori engleski jezik.