Prof. dr Dragana Cvetković Ilić

Dragana Cvetković Ilić (19.11.1977) je redovni profesor na Departmanu za matematiku, Prirodno matematičkog fakulteta, Univerziteta u Nišu. Izabrana na poziciju Chair professor na Hubei Normal University, P.R. China za period 2018-2021 i 2021-2024 i honorarni je profesor na Shanghai University, Shanghai, P.R. China, počevši od školske 2020/2021 godine. Bavi se istraživanjima u oblasti funkcionalne analize, linearne algebra i teorije operatora u okviru kojih je samostalno ili u koautorstvu objavila preko 90 naučnih radova u časopisima sa SCIE liste. Objavila je nekoliko monografija i udžbenika od kojih se naročito ističu dve, štampane od strane izdavača Springer (2017) i American Mathematical Society (2022).

Trenutno je član Izvršnog saveta direktora najvećeg svetskog udruženja za linearnu algebru, International Linear Algebra Society-ILAS.

Član je uređivačkih odbora 2 međunarodna časopisa sa SCI liste: Journal of Computational and Applied Mathematics (M21, IF 2.621) i Annals of Functional Analysis (M22, IF 0.885), kao i jednog domaćeg: Filomat (M22, IF 0.844). Glavni je urednik časopisa Facta Universitaties, Series Mathematics and Informatics, koji izdaje Univerzitet u Nišu.

Dobitnik je sledećih nagrada:

  • Najbolji diplomirani student na Univerzitetu u Nišu 1999;
  • ,,Za žene u nauci”, Loreal-Unesco, 2010;
  • Nagrada za dostignuća u matematičkim naukama, Društvo matematičara Srbije 2014.

Bila je član organizacionih odbora više konferencije u Evropi, Japanu, Kini i Koreji, kao i koorganizator 6 mini simpozijuma u okviru SIAM, ILAS i ICIAM konferencija (Valencia, Lueven, Hong- Kong, Thessaloniki, Valencia, New Orleans) sa eminentnim svetskim matematičarima (Y. Wei, O. Baksalary, N. Thome, K. Hayami). Bila je predavač po pozivu na više naučnih skupova. Već duži niz godina uspešno vodi seminar iz Uopštenih inverza i teorije operatora na PMF-u u Nišu.

Održala je predavanja po pozivu na sledećim univerzitetima: University of Linz, Austria; International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italy; Southeast University of Nanjing, Nanjing, China; Fudan University, Shanghai, China; Shanghai Normal University, Shanghai, China; School of Mathematical Sciences, Yangzhou University, China; South China Normal University, Guangzhou, China; Hunan University, Changsha, China, University of Lille, Lille, France, University of Minho, Braga, Portugal, Kuwait University.

Bila je rukovodilac više bilateralnih projekata, a trenutno je rukovodilac projekta saradnje sa dijasporom. Trenutno je član petočlanog tima projekta ”Tensor equations over the quaternion algebra with applications” odobrenog od strane National Science Fondation of China (2020-2023). Aktivno radi na razvoju naučnog podmladka, te je pod njenim mentorstvom odbranjeno pet doktorskih teza na Univerzitetu u Nišu a tri su u izradi. Bila je član odbrane doktorske disertacije na Shanghai University i komentor u poslednjoj godini izrade doktorata na SouthEast China University, Naning, China.