Prof. dr Milan Jovanović

Milan Jovanović rođen je 12.marta 1958.godine u Tuzli.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1981. godine. Magistrirao je na istom fakultetu 1989.  godine, a zvanje  doktora političkih nauka stekao je 1996. godine, odbranivši doktorsku disertaciju na Fakultetu političkih nauka pod nazivom „Većinski i proporcionalni izborni sistemi u Srbiji 1990-1993.“ 

Radni odnos kao istraživač-pripravnik zasnovao je u Institutu za političke studije  decembra 1981. godine. Na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu biran je u sva nastavna zvanja – docent (1998), vanredni profesor (2004) i redovni profesor (2009).

Objavio je samostalno šest monografija, i preko 100 radova u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova. U različitim ulogama od asistenta do rukovodioca bio je angažovan  u preko 30 naučnih projekata. Učestvovao je u osnivanju i aktivan je u redakcijama naučnih časopisa Srpska politička misao, Politička revija, Nacionalni interes, Godišnjak FPN, Arhiv za pravne i društvene nauka. Urednik  je nekoliko desetina naučnih monografija u izdanju Instituta za političke studije, Fakulteta političkih nauka, JP Službeni list. Učestvovao je na preko 80 naučnih skupova. Osnovano polje naučnog angažmana i istraživanja su mu politički sistemi, političke institucije i procesi, politička reprezenatcija, izbori i izborni sistemi. Tokom karijere obavljao je funkcije direktora Republičke direkcije za imovinu i direktora JP Službeni list SRJ.  Na Fakultetu političkih nauka je bio član raznih organa i šef Politikološkog odeljenja. Na Univerzitetu u Beogradu je duže od deceniju bio član Veća pravno-ekonomskih nauka i Veća društveno-humanističkih nauka. Učestvovao  je u radu  Interdisciplinarnog naučnog odbora za unapređenje donošenja državnih odluka i afirmaciju nacionalnog identiteta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. U dva mandata bio je član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Od 2021. je član Saveta za nauku Fonda za nauku Republike Srbije. Stalno je zaposlen i angažovan na svim nivoima nastave na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, a po pozivu predavač je i na Akademiji za nacionalnu bezbednost.