Prof. dr Nenad Arsović

Nenad (Aleksandar) Arsović rođen je 10.10.1962. godine u Beogradu.

Medicinski fakultet u Beogradu završio 1988. Specijalizaciju iz otorinolaringologije završio 1994. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu ,,Klinička i morfološka izučavanja holesteatoma značajna za timpanoplastiku’’ 1997. Doktorsku disertaciju ,,Kliničke, molekularno enzimske i epidemiološke karakteristike otomikoza’’ odbranio na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2007.

Zamenik direktora Klinike za ORL i MFH, KCS od 2000-2001. godine. Direktor Klinike za ORL i MFH, KCS od 2013. godine.

Redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu od 2020. godine.

Vanredni član Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva od 2019. godine.

Usavršavao se na Klinici za ORL Jikei Univerziteta u Tokiju, Japan, Klinici Lariboisier, Francuska, Univerzitetskoj ORL klinici u Bordou, Francuska. Više puta je boravio na Univerzitetskoj Klinici u Beču, Austrija.

Rukovodilac u jednom, učesnik u 3 projekta. Objavio 134 rada, citiran 150 puta u međunarodnim časopisima. Organizator više skupova ORL sekcije SLD. Sekretar ORL sekcije SLD od 1998. do 2000. Generalni sekretar Udruženja otorinolaringologa Srbije od 2009. Predsednik Udruženja otorinolaringologa Srbije od 2015. Član Evropskog udruženja otorinolaringologa (EUFOS) i Svetskog udruženja otorinolaringologa (IFOS). Regionalni sekretar Evropske akademije za otologiju i neurootologiju (EAONO) od 2012.