Prof. dr Vesna Đukić

Dr Vesna Đukić je redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Oblasti istraživačkog, naučnog, stručnog i profesionalnog rada dr Đukić su: nauke o dramskim umetnostima, menadžment kulturne baštine, kulturna politika i kulturni turizam.

Angažovana je na predmetima: Kulturna politika (osnovne i master studije), Menadžment u kulturi i kulturna politika (master studije), Finansijsko poslovanje u kulturi i umetnosti (master studije), Teorija komunikacije (master studije), Teorija menadžmenta u kulturi i kulturne politike (doktorske studije), Kulturna politika i održivi razvoj (doktorske studije), Metodologija naučnih istraživanja (doktorske studije).

Od 2010 do 2018 je bila mentor 10 doktorskih disertacija i više od 20 magistarskih i master teza odbranjenih na Fakultetu dramskih umetnosti i Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Diplomirala je 1981. na Fakultetu dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirala 1989. tezom Kulturološki faktori razvoja seoskog turizma u Jugoslaviji. Doktorirala je 1995. disertacijom Uticaj organizacije kulturnih delatnosti na kulturni identitet sela, čime je stekla zvanje doktora nauka o dramskim umetnostima u oblasti organizacije scenskih i kulturno-umetničkih delatnosti.

Objavila je šest naučnih monografija: Seoski turizam u Srbiji (1992), Pravo na razlike selo-grad (1997), Tranzicione kulturne politike – konfuzije i dileme (2003), Kulturni turizam – menadžment i razvojne strategije (2005), Država i kultura – studije savremene kulturne politike (prvo izdanje 2010, drugo izdanje 2012) i (Ka)ko smo – studije kulture pamćenja i politike identiteta u Srbiji (2017) kao i oko 120 stručnih i naučnih radova u domaćim i inostranim štampanim i elektronskim publikacijama.

Od 2005. do 2011. je bila član Nacionalnog prosvetnog saveta, a u periodu od 2001-2003. direktor Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka Srbije.

Iskustvo u procesima akreditacije i provere kvaliteta je sticala učešćem u pripremi dokumentacije za akreditaciju naučno-istraživačke delatnosti i studijskih programa osnovnih, master i doktorskih studija Fakulteta dramskih umetnosti (2010-2016) te kao nezavisni recenzent Komisije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Srbiji (2013-2016) i ENIK NARIK centra u postupku priznavanja stranih visokoškolskih diploma (2016-2018).