Проф. др Весна Ђукић

Др Весна Ђукић је редовни професор Факултета драмских уметности Универзитета уметности у Београду. Области истраживачког, научног, стручног и професионалног рада др Ђукић су: науке о драмским уметностима, менаџмент културне баштине, културна политика и културни туризам.

Ангажована је на предметима: Културна политика (основне и мастер студије), Менаџмент у култури и културна политика (мастер студије), Финансијско пословање у култури и уметности (мастер студије), Теорија комуникације (мастер студије), Теорија менаџмента у култури и културне политике (докторске студије), Културна политика и одрживи развој (докторске студије), Методологија научних истраживања (докторске студије).

Од 2010 до 2018 је била ментор 10 докторских дисертација и више од 20 магистарских и мастер теза одбрањених на Факултету драмских уметности и Универзитету уметности у Београду.

Дипломирала је 1981. на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду, где је и магистрирала 1989. тезом Културолошки фактори развоја сеоског туризма у Југославији. Докторирала је 1995. дисертацијом Утицај организације културних делатности на културни идентитет села, чиме је стекла звање доктора наука о драмским уметностима у области организације сценских и културно-уметничких делатности.

Објавила је шест научних монографија: Сеоски туризам у Србији (1992), Право на разлике село-град (1997), Транзиционе културне политике – конфузије и дилеме (2003), Културни туризам – менаџмент и развојне стратегије (2005), Држава и култура – студије савремене културне политике (прво издање 2010, друго издање 2012) и (Ка)ко смо – студије културе памћења и политике идентитета у Србији (2017) као и око 120 стручних и научних радова у домаћим и иностраним штампаним и електронским публикацијама.

Од 2005. до 2011. је била члан Националног просветног савета, а у периоду од 2001-2003. директор Завода за проучавање културног развитка Србије.

Искуство у процесима акредитације и провере квалитета је стицала учешћем у припреми документације за акредитацију научно-истраживачке делатности и студијских програма основних, мастер и докторских студија Факултета драмских уметности (2010-2016) те као независни рецензент Комисије за акредитацију високошколских установа у Србији (2013-2016) и ЕНИК НАРИК центра у поступку признавања страних високошколских диплома (2016-2018).