Učešće predstavnika NAT-a na sastanku Erazmus+ projekta DualEdu 29. oktobra 2019. u Novom Pazaru

U utorak, 29. oktobra 2019. godine, prof. dr Jelena Kočović, direktorka Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije – NAT, i dr Aleksandar Jović, šef odseka za međunarodnu saradnju, projekte i edukaciju NAT-a, prisustvovali su radnom sastanku posvećenom novom standardu za dualni model studija i elaborata o realizaciji dualnog modela studija, koji je u okviru DualEdu projekta održan na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Erazmus+ projekat „Implementacija dualnog obrazovanja u visokom obrazovanju u Srbiji – DualEdu“ (eng. „Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia – DualEdu“) ima za cilj uvođenje dualnog obrazovanja u visokoškolski sistem Srbije. Konzorcijum projekta čine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Univerziteti u: Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Novom Pazaru, Univerzitet Metropolitan u Beogradu, Visoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu, kao i Ni-Kat klaster iz Niša. Od stranih partnera učesnici projekta su: FH Joanneum Gesellschaft M.B.H, FORMASUP, University of Lleida, Spoleczna Akademia Nauk, PowMio. Zakonom o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 66/2019) definiše da je akreditovan studijski program osnov za realizaciju dualnog modela studija. Istim zakonom predviđeno je da Nacionalni savet za visoko obrazovanje na predlog Nacionalnog akreditacionog tela donosi standarde za akreditaciju studijskih programa, odnosno modula po dualnom modelu studija i utvrđuje formu i sadržinu elaborata o studijskom programu koji se realizuje po dualnom modelu studija u visokom obrazovanju. Predstavnicima NAT-a prezentovani su rezultati projekta DualEdu, kao i predlog novog standarda za dualni model studija i elaborata o realizaciji dualnog modela studija, koji su razvijeni u okviru ovog projekta. U konstruktivnoj diskusiji dodatno su unapređeni predlozi standarda i elaborata. Direktorka Kočović pohvalila je do sada postignute rezultate projekta DualEdu i naglasila da će NAT-u prilikom izrade predloga novih standarda za dualni model studija i elaborata od velike pomoći biti materijali pripremljeni  u okviru Projekta.