Ministarska konferencija Evropskog prostora visokog obrazovanja i Globalni forum o Bolonjskom procesu u Tirani

Ministarska konferencija Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA Ministerial Conference) i Globalni forum o Bolonjskom procesu (Bologna Global Policy Forum), održani su u Tirani, R. Albanija, 29-30. maja 2024. godine.

Na dvodnevnoj konferenciji u Tirani, kojom je obeleženo 25 godina od potpisivanje Bolonjske deklaracije, razmatrana su pitanja inovacija, kvaliteta i socijalne dimenzije u visokom obrazovanju na četiri glavna panela i paralelnim sesijama na različite teme.

Ministarska konferencija fokusirala se na nekoliko ključnih oblasti i tema koje se odnose na izazove implementacije ključnih obaveza Bolonjskog procesa, evropsku perspektivu internacionalizacije i mobilnosti, ulogu visokog obrazovanja u ispunjavanju digitalnih i zelenih imperativa, očuvanje osnovnih akademskih vrednosti,  obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i društvenu dimenziju visokog obrazovanja.

Konferencija u Tirani označava novu prekretnicu u zajedničkim naporima i posvećenosti članica Evropskog prostora visokog obrazovanja stvaranju inkluzivnog, inovativnog i međusobno povezanog područja visokog obrazovanja širom Evrope. U duhu dostizanja postavljenih Globalnih ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, usaglašeni stavovi sa Konferencije biće ključni na putu ka ostvarenju vizije dinamičnog i prilagodljivog Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Republika Srbija potpuno je posvećena implementaciji obaveza Bolonjskog procesa i u periodu od prethodne Rimske konferencije ministara, održane 2020. godine u onlajn formatu, do Ministarske konferencije održane u Tirani, aktivno je učestvovala u radu radnih grupa u okviru Bolonjskog procesa i menjala zakonodavni okvir u skladu sa Bolonjskim principima. Usvajanjem Zakona o studentskom organizovanju 2021. godine i izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju 2021. i 2023. godine, Srbija je značajno doprinela uključivanju studenata u procese donošenja odluka u visokom obrazovanju i obezbeđivanju kvaliteta visokog obrazovanja, kao i unapređivanju sistema praćenja i obezbeđivanja kvaliteta u visokom obrazovanju, posebno obezbeđujući veću nezavisnost Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju i njegove finansijske održivosti.

Tokom konferencije usvojeni su Ministarski komunike iz Tirane (Tirana Communiqué)  i Zajednička ministarska izjava sa Globalnog foruma (Global Policy Forum Statement).

Sledeću Ministarsku konferenciju 2027. godine zajednički će organizovati Rumunija i Moldavija, koje su od Albanije preuzele kopredsedavanje Sekretarijatom Grupe za praćenje Bolonjskog procesa (BFUG Secretariat).

Delegaciju R. Srbije činili su: doc. dr Aleksandar Jović, v.d. pomoćnika ministra prosvete, Sektor za visoko obrazovanje; prof. dr Ana Šijački, direktor Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju; g. Luka Dimitrijević, generalni sekretar Konferencije univerziteta Srbije, g. Vojislav Stojanović, predsednik Studentske konferencije akademija i visokih škola Srbije, i gđica Ivona Vučković, savetnik, Ministarstvo prosvete, Sektor za visoko obrazovanje.

Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area – EHEA) obuhvata 46 zemalja članica sa pravom glasa i Evropsku komisiju, kao i devet konsultativnih članica (ENQA, EUA, EURASHE, ESU, UNESCO, CoE, EDUCATION INTERNATIONAL, BUSINESSEUROPE i EQAR).

Grupa za praćenje Bolonjskog procesa (Bologna Follow-Up Group – BFUG) je izvršno telo odgovorno za praćenje i sprovođenje obaveze koje su zemlje članice preuzele potpisanjem Bolonjske deklaracije i drugih dokumenata koji se odnose na Bolonjski proces.

Globalni forum o Bolonjskom procesu (Bologna Global Policy Forum) ima za cilj razvoj kontinuiranog dijaloga sa drugim regionima i međunarodnim organizacijama o pitanjima od zajedničkog interesa i značaja za visoko obrazovanje u pogledu kojih saradnja i razmena ideja i obrazovnih politika mogu biti obostrano korisni.

Tokom boravka u Tirani, Delegacija je posetila i Ambasadu Srbije u Tirani i razgovarala sa NJ.E. Slobodanom Vukčevićem, ambasadorom Republike Srbije u Republici Albaniji.

Više informacija na: https://ehea.info/.