Dr Ivan Bulatović prof. struk. studija

Ivan Bulatović rođen je 22.10.1971. godine, u Bijeloj Crkvi, opština Rožaje.

Radi kao profesor strukovnih studija na Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija.

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini završio je 1995. godine. Pravosudni ispit, pred Komisijom Ministarstva pravde Republike Srbije, položio je 1998. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Vanredna pravna sredstva u upravnom postupku i upravnom sporu“ uspešno je odbranio na Pravnom fakultetu „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sveti Kiril i Metodij“ u Skoplju 2008. godine i time stekao zvanje doktora pravnih nauka. Diplomu je nostrifikovao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Pored naučno-obrazovnog rada u svojoj profesionalnoj karijeri obavljao je i druge značajne i odgovorne funkcije: član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u dva mandata, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, načelnik Odeljenja za više i visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvete i sporta Republike Srbije, načelnik odeljenja za nadzor u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Republike Srbije, sekretar Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini.

Objavio je više naučnih i stručnih radova.

Oženjen je i otac dvoje dece.