Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje)
Javno dostavljanje
Član 78.

(1) Javno dostavljanje vrši se:

1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

(2) Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

(3) Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

612-01-00171/5/2020-01

Datum kreiranja: petak, 4. jun 2021.

Nacionalno akreditaciono telo dana 4.6.2021. godine objavljuje Dopis br. 612-01-00171/5/2020-01 od 10.05.2021. godine jer dostavljanje na drugi način nije bilo moguće.

Preuzmite dokument: 612-01-00171/5/2020-01