Prof. dr Ana Savić Radojević

Ana Savić Radojević je redovni profesor i šef Katedre za specijalističku nastavu iz Kliničke biohemije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Rukovodilac je obaveznog predmeta i član Programskog saveta na modulu Biologija tumora i oksidativna oboljenja Doktorskih akademskih studija Medicinskog fakulteta.

Magistarsku tezu odbranila je 2001. godine, doktorsku disertaciju 2005. godine, a specijalizaciju iz Kliničke biohemije je završila 2006. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bila je na usavršavanjima na Institutu za rak u Beču 2005. godine, i kao DAAD stipendista na Institutu za molekularno-preventivnu medicinu Univerzitata Hajnrih Hajne u Diseldorfu 2010. godine.

U periodu od 2012. do 2021. godine je bila rukovodilac nastave na predmetu Medical biochemistry na engleskom jeziku, član Komisije za odobravanje, praćenje procesa izrade i odbrane doktorskih disertacija od 2010. do 2012. i član Naučnog veća Medicinskog fakulteta od 2012. do 2015. godine. Naučni rad prof. Savić Radojević odnosi se na mehanizme poremećaja redoks homeostaze u različitim malignim i nemalignim bolestima. Rezultat su 73 rada u celini u međunarodnim časopisima sa JCR liste, 5 radova štampanih u časopisima koji nisu indeksirani u navedenim bazama podataka, dva poglavlja u monografijama i dva poglavlja u udžbeniku Medicinska biohemija za studente medicine (citiranost prema Scopus 1036 bez autocitata, h-indeks 20). Učestvuje kao saradnik na projektima Ministarstva nauke, prosvete i tehnološkog razvoja od 2001. godine, a trenutno je angažovana na projektu Fonda za nauku u okviru Specijalnog programa istraživanja COVID-19. Član je naučnog odbora časopisa Medicina. Prof. dr Ana Savić Radojević je mentor sedam doktorskih disertacija.