Prof. dr Đoko Banđur

Đoko Banđur je rođen 3. januara 1970. godine u Prištini.

Diplomirao je na  Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta  u Prištini  1993. godine kao student generacije. Magistrirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je 2010. godine na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici biran je u sva nastavnička zvanja – docenta (2011), vanrednog profesora (2016) i redovnog profesora (2020). Na istoj visokoškolskoj ustanovi, na sva tri nivoa akademskih studija, izvodi nastavu iz više predmeta iz uže naučne oblasti Telekomunikacije i informacioni sistemi i obavlja dužnost rukovodioca studijskog programa doktorskih akademskih studija Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Objavio je veći broj naučnih radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste i  recenzirao radove za više međunarodnih časopisa renomiranih izdavača. Kao koautor objavio je univerzitetski udžbenik iz predmeta Principi modernih telekomunikacija, kao i pomoćni univerzitetski udžbenik – zbirku zadataka. Od 2011. učestvovao je kao istraživač na projektu „Optimizacija performansi energetski-efikasnih računarskih i komunikacionih sistema“, finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Od 2001. do 2015. bio je angažovan na različitim regionalnim pozicijama u IKT sektoru multinacionalne korporacije Avon – tada listirane na Njujorškoj berzi sa tradicijom poslovanja dužom od 125 godina, gde je sticao profesionalno-stručno znanje i iskustvo u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i upravljanja projektima.  U istoj kompaniji, od 2011. do 2013. bio je na poziciji direktora IKT sektora odgovornog za klaster od 19 zemalja centralne i zapadne Evrope i istovremeno član EMEA IT borda direktora, a od 2013. do 2015. na poziciji EMEA IT direktora odgovornog za program projektovanja, razvoja i implementacije jedinstvenog ERP informacionog sistema za potrebe EMEA regiona.

Pohađao je i uspešno završio veći broj specijalizovanih stručnih kurseva iz oblasti programiranja, upravljanja bazama podataka, računarskih i komunikacionih mreža, sistema za skladištenje podataka, analitičkih platformi za rad sa podacima, kao i kurseva vezanih za upravljanje projektima. Pored toga, pohađao je i uspešno završio više specijalizovanih programa, realizovanih od strane renomiranih svetskih predavača, iz oblasti rukovođenja, upravljanja, ličnog i profesionalnog razvoja.