Prof. dr Jelena Vujić

Prof. dr Jelena Vujić, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, je rođena u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Katedri za engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. U istoj visokoškolskoj ustanovi je magistrirala 1999. godine i odbranila doktorsku disertaciju 2003. godine.

Na Filološkom fakultetu u Beogradu zaposlena je od 1998. godine. Godine 2006, izabrana je za docenta, 2012. za vanrednog profesora, a 2016. za redovnog profesora za oblast Nauka o jeziku. Drži nastavu na osnovnim akademskim studijama i na doktorskim akademskim studijama.

Mentorisala je izradu magistarskih i doktorskih disertacija studenata posle diplomskih studija. Učestvovala je na preko 50 naučnih skupova u zemlji i inostranstvu i autor je preko 60 naučnih i stručnih radova.

Autor je 6 knjiga: Osnovi morfologije engleskog jezika (2006), Describing English through Theory and Practice I (2011), Describing English through Theory and Practice II (2012), Konstrukcione teme (2016), Osnovi morfologije i leksikologije engleskog jezika (2020) i Describing English through Form, Meaning and Use (2022).

Rukovodilac je dva naučna projekta: Developing Applied Foreign Language Skills (DAFLS) Erasmus+KA2; Strategic partnership 2020-FR01-KA203-080673 i Program saradnje srpske nauke sa dijasporom Fonda za nauku Republike Srbije Written Cultural Heritage of Serbian Diaspora in English and Serbian in the USA (1): Serbian-American Periodicals (1900-1960) br. 6462817.

Od 2016, uključena je u procese akreditacije univerzitetskih programa pri KAPKu kao recenzent za društveno-humanističke nauke (uža naučna oblast filološke nauke).

Od 2021. godine, član je Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta pri Nacionalnom akreditacionom telu.

Sarađuje sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja  kao recenzent i stručni konsultant. Od 2018. je stručni recenzent i koordinator za izradu testova za prijemni ispit za gimnazije za bilingvalnu nastavu kao i za filološke gimnazije. Od 2019-2022. učestvovala je u projektu ILA 2015 ,,Državna matura 2022” u okviru projekta REDIS 2030 kao koordinator tima za engleski jezik. Od 2020-2022, angažovana je u ekspertskom timu na izradi standarda i ishoda za kraj drugog ciklusa obrazovanja (za srednje škole) za predmet Strani jezik  u okviru Projekta ILA 2016 kao deo projekta REDIS 2030.

U uređivačkom odboru je i stalni saradnik časopisa više domaćih i međunarodnih časopisa. Član je sledećih međunarodnih udruženja: North American Research Network for Historical Sociolinguistics, Srpskog udruženja za primenjenu lingvistiku, International Linguistic Association, International ESP Today Journal, North American Society for Serbian Studies (NASSS), udruženja Philologia i SEESA. Bila je recenzent za više udžbenika (od osnovnoškolskih do univerzitetskih) i naučnih monografija uključujući i međunarodne.

Dobitnik je stipendija: British Scholarship Trust (2000. godine) i European Society for the Study of English (ESSE) Bursary for 2004, Type B. Školske 2013/2014 godine studijski je boravila na Univerzitetu Čikago u SAD kao saradnik Centra za istočno-evropske, ruske i evro-azijske studije. Kao član organizacionog odbora učestvovala je u organizovanju više međunarodnih skupova iz oblasti nauke o jeziku, kulturi i književnosti.

Oblasti naučnog interesovanja obuhvataju probleme vezane za tvorbu reči, sintaksu, morfo-sintaksu, konstrukcionu gramatiku, kontaktnu lingvistiku kao i odnos gramatike i pragmatike i jezik dijaspore. Kao gostujući profesor radila je na više fakulteta i univerziteta u zemlji i inostranstvu. Od 2016-2018, obavljala je dužnost šefa Katedre za anglistiku Filološkog fakulteta, a 2020. bila je i na mestu v.d. prodekana za međunarodnu saradnju.