Проф. др Јелена Вујић

Проф. др Јелена Вујић, редовни професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, је рођена у Београду где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала је на Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду. У истој високошколској установи је магистрирала 1999. године и одбранила докторску дисертацију 2003. године.

На Филолошком факултету у Београду запослена је од 1998. године. Године 2006, изабрана је за доцента, 2012. за ванредног професора, а 2016. за редовног професора за област Наука о језику. Држи наставу на основним академским студијама и на докторским академским студијама.

Менторисала је израду магистарских и докторских дисертација студената после дипломских студија. Учествовала је на преко 50 научних скупова у земљи и иностранству и аутор је преко 60 научних и стручних радова.

Аутор је 6 књига: Основи морфологије енглеског језика (2006), Describing English through Theory and Practice I (2011), Describing English through Theory and Practice II (2012), Конструкционе теме (2016), Основи морфологије и лексикологије енглеског језика (2020) и Describing English through Form, Meaning and Use (2022).

Руководилац је два научна пројекта: Developing Applied Foreign Language Skills (DAFLS) Erasmus+KA2; Strategic partnership 2020-FR01-KA203-080673 и Програм сарадње српске науке са дијаспором Фонда за науку Републике Србије Written Cultural Heritage of Serbian Diaspora in English and Serbian in the USA (1): Serbian-American Periodicals (1900-1960) бр. 6462817.

Од 2016, укључена je у процесе акредитације универзитетских програма при КАПКу као рецензент за друштвено-хуманистичке науке (ужа научна област филолошке науке).

Од 2021. године, члан je Комисије за акредитацију и проверу квалитета при Националном акредитационом телу.

Сарађује са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања  као рецензент и стручни консултант. Од 2018. је стручни рецензент и координатор за израду тестова за пријемни испит за гимназије за билингвалну наставу као и за филолошке гимназије. Од 2019-2022. учествовала је у пројекту ILA 2015 ,,Државна матура 2022” у оквиру пројекта REDIS 2030 као координатор тима за енглески језик. Од 2020-2022, ангажована је у експертском тиму на изради стандарда и исхода за крај другог циклуса образовања (за средње школе) за предмет Страни језик  у оквиру Пројекта ILA 2016 као део пројекта REDIS 2030.

У уређивачком одбору је и стални сарадник часописа више домаћих и међународних часописа. Члан је следећих међународних удружења: North American Research Network for Historical Sociolinguistics, Српског удружења за примењену лингвистику, International Linguistic Association, International ESP Today Journal, North American Society for Serbian Studies (NASSS), удружења Philologia и SEESA. Била је рецензент за више уџбеника (од основношколских до универзитетских) и научних монографија укључујући и међународне.

Добитник је стипендија: British Scholarship Trust (2000. године) и European Society for the Study of English (ESSE) Bursary for 2004, Type B. Школскe 2013/2014 године студијски је боравила на Универзитету Чикаго у САД као сарадник Центра за источно-европске, руске и евро-азијске студије. Као члан организационог одбора учествовала је у организовању више међународних скупова из области науке о језику, култури и књижевности.

Области научног интересовања обухватају проблеме везане за творбу речи, синтаксу, морфо-синтаксу, конструкциону граматику, контактну лингвистику као и однос граматике и прагматике и jeзик дијаспоре. Као гостујући професор радила је на више факултета и универзитета у земљи и иностранству. Од 2016-2018, обављала је дужност шефа Катедре за англистику Филолошког факултета, а 2020. била је и на месту в.д. продекана за међународну сарадњу.