Поступак подношења захтева за акредитацију (важи од 15.06.2020.)

Високошколска установа, која припреми потребну документацију и жели да поднесе захтев за акредитацију установе и/или студијског програма, поступак акредитације покреће електронским путем, упућивањем скенираног обрасца захтева за акредитацију са доказом о уплати накнаде за акредитацију и линком за преузимање документације на адресу office@nat.rs. Линк за преузимање документације установа може креирати: а) у оквиру свог интернет домена или б) преко интернет сервиса за слање, преузимање и складиштење фајлова (нпр. WeTransfer, pCloud Transfer, GoogleDrive, Dropbox, OneDrive и сл.). Овако послату документацију не треба достављати и на преносивим медијима (CD, DVD или USB).

Као датум подношења захтева сматраће се датум упућивања уредног захтева са пратећом документацијом електронском поштом.

Високошколска установа – подносилац захтева је обавезна да достави Националном акредитационом телу оригинал потписаног и печатираног обрасца захтева за акредитацију у папирној форми у року од седам дана од дана пријема потврде електронским путем од Националног акредитационог тела да је документација преузета. Документација се не доставља у папиру.

Уколико установа предаје захтев за акредитацију више студијских програма првог и другог степена студија, потребно је да достави онолико оригинала потписаног и печатираног обрасца захтева за акредитацију у папирној форми колико студијских програма акредитује.

Линк за преузимање документације за акредитацију студијског програма мора да садржи:

 1. Скенирани захтев за акредитацију са прилозима – општим актима, који се предају уз захтев
 2. Доказ о уплати одговарајуће накнаде за акредитацију
 3. Документацију за акредитацију студијског програма (опис стандарда са одговарајућим прилозима и табелама)
 4. Документацију за акредитацију установе (Стандарди 6 и 9):
  1. Стандард  6. Наставно особље (Табела 6.1 – 6.8 и Прилог 6.1 – 6.10)
  1. Стандард 9. Простор и опрема – ВУ (Табела 9.1 – 9.3 и Прилог 9.1 – 9.2)
 5. Извештаје о параметрима студијског програма и установе, који се генеришу из софтвера НАТ2019

Линк за преузимање документације за акредитацију установе мора да садржи:

 1. Скенирани захтев за акредитацију са прилозима – општим актима, који се предају уз захтев
 2. Доказ о уплати одговарајуће накнаде за акредитацију
 3. Документација за акредитацију установе (опис стандарда са одговарајућим прилозима и табелама)
 4. Извештаје о параметрима установе, који се генеришу из софтвера НАТ2019

Пре предаје захтева за акредитацију високошколска установа је у обавези да изврши плаћање одговарајуће накнаде за акредитацију установе или студијског програма по издатом рачуну од стране Националног акредитационог тела, као и да изврши пребацивање („Upload“) података из Софтвера НАТ у централни регистар те апликације. Контакти техничке подршке налазе се у самом софтверу у делу „Pomoć > Korisnička podrška“.

Високошколска установа може затражити издавање рачуна за плаћање накнаде за акредитацију преко електронске поште office@nat.rs. У случају акредитације студијског програма у захтеву за издавање рачуна потребно је навести тачан назив студијског програма, језик извођења студија (српски, страни, језик националне мањине, српски и страни и сл.) и број модула, уколико студијски програм има модуле.

На исти начин и под истим условима високошколска установа, која је припремила одговарајућу документацију, може да 1) покрене поступак редовне спољашње провере квалитета, 2) уложи жалбу на решење о одбијању захтева за акредитацију, 3) одговори на акт упозорења или мишљење, 4) допуни захтев за акредитацију по закључку о неуредности захтева, и 5) достави тражене информације и документацију рецензентским комисијама и изјашњења о извештајима рецензентских комисија.

Све додатне информације у вези са подношењем захтева могу се добити преко електронске поште office@nat.rs.