Prof. dr Nebojša Tasić

Nebojša Tasić rođen je 1967. godine u Nišu.

Osnovnu i srednju školu je završio u Beogradu.
Medicinski Fakultet u Beogradu je završio 1992. godine sa prosekom 10,00. Na istom fakultetu je odbranio magistarsku tezu iz endokrinologije 1997. godine i doktorsku disertaciju iz kardiologije 2006. godine. Završio je užu specijalizaciju iz kardiologije. U zvanje asistenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu je prvi put izabran 1998. godine a redovni profesor na predmetu Interna medicina je od 2022. godine.

Zaposlen je na Institutu za kardiovaskularne bolesti »Dedinje« od 1993. godine, sada na radnom mestu pomoćnika direktora i upravnika Centra za edukaciju i prevenciju.

Predsednik je Svetskog udruženja za vaskularno zdravlje i starenje i Udruženja Centara za hipertenziju, prevenciju infarkta i šloga HISPA.

U toku dosadašnjeg naučnog i stručnog rada, kao autor ili koautor, objavio je preko trideset radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima, više od dve stotine abstrakata na međunarodnim i nacionalnim skupovima, tri univerzitetska udžbenika, tri monografije. Mentor je četiri doktorske disertacije. Organizovao je brojne međunarodne i nacionalne kongrese.

Predsednik je Medicinske komisije Fudbalskog Saveza Srbije.