Prof. dr Otilija Sedlak (koordinator polja)

Otilija Sedlak je redovni profesor Departmana za Poslovnu informatiku i kvantitativne metode na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Obavljala funkciju prodekana za nastavu i koordinatora ECTS sistema Fakulteta.

Član naučnih i strukovnih udruženja iz uže naučne oblasti – kvantitativna ekonomija: AEORS (Association of European Operational Research Society), EuROMA (European Operations and Management Association), EDEN (European Distance and E-learning Network), DOPIS (Društvo operacionih istraživača Srbije), ISM (Institute for Supply Management).

Učestvovala u radu na domaćim i međunarodnim projektima (TEMPUS, INTERREG, IPA, ERASMUS).

Učestvuje u realizaciji nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama i to na predmetima koja su bliska njenom naučnom interesovanju: Operaciona istraživanja, Finansijska i aktuarska matematika, Poslovna matematika, Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Upravljanje rizikom.

Autor i koautor više udžbenika, skripti, kompendijuma i beleški. Samostalno ili kao koautor objavila preko 30 naučnih i stručnih radova u domaćim i inostranim časopisima.

Učestvovala u radu i prezentirala svoje naučne i stručne radove na više od 80 naučnih skupova koji su bili publikovani u celini ili u izvodu u zbornicima, monografijama ili časopisima.