Проф. др Отилија Седлак (координатор поља)

Отилија Седлак је редовни професор Департмана за Пословну информатику и квантитативне методе на Универзитету у Новом Саду, Економског факултета у Суботици.

Обављала функцију продекана за наставу и координатора ECTS система Факултета.

Члан научних и струковних удружења из уже научне области – квантитативна економија: AEORS (Association of European Operational Research Society), EuROMA (European Operations and Management Association), EDEN (European Distance and E-learning Network), DOPIS (Društvo operacionih istraživača Srbije), ISM (Institute for Supply Management).

Учествовала у раду на домаћим и међународним пројектима (TEMPUS, INTERREG, IPA, ERASMUS).

Учествује у реализацији наставе на основним, мастер и докторским студијама и то на предметима која су блиска њеном научном интересовању: Операциона истраживања, Финансијска и актуарска математика, Пословна математика, Квантитативне методе у економији и менаџменту, Управљање ризиком.

Аутор и коаутор више уџбеника, скрипти, компендијума и белешки. Самостално или као коаутор објавила преко 30 научних и стручних радова у домаћим и иностраним часописима.

Учествовала у раду и презентирала своје научне и стручне радове на више од 80 научних скупова који су били публиковани у целини или у изводу у зборницима, монографијама или часописима.