Prof. dr Predrag Mirković

Profesor dr Predrag Mirković, rođen je u 1980. godine u Prištini.

Srednju školu završio je u Novom Sadu. Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe diplomirao je 2007. godine i stekao zvanje diplomirani pravnik. Master studije završio je 2009. godine, a doktorsku disertaciju na temu „Krivičnopravna zaštita državnih finansija“ odbranio je 2014. godine na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu i stekao zvanje doktor pravnih nauka.

Na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe zaposlen je od 2008. godine kao saradnik u nastavi, a potom je 2010. godine izabran u zvanje asistenta, zatim 2014. u zvanje docenta, a 2019. godine u zvanje vanrednog profesora.

Kancelarijom za projekte na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe rukovodio je od 2014-2017. godine. Na funkciji prodekana za nastavu Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe nalazi se od 2017. godine, a od tada rukovodilac je i procesa akreditacije u kojem je učestvovao od 2008. godine, kao i tima za samovrednovanje.

Rukovodilac je dugoročnog naučnoistraživačkog projekta pod nazivom: „Progresivni razvoj prava u digitalnom društvu” za period od 2021-2024. godine, finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za Visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. Kao istraživač učestvovao je na sledećim projektima: Ugovaranje i ugovorno pravo u digitalnom društvu; Stanje i perspektive razvoja poslovnog ambijenta na teritoriji AP Vojvodine kroz reformu nacionalnog zakonodavstva – analiza propisa, mera i aktivnosti u oblasti korporativnog i radnog prava Republike Srbije; Analiza uticaja savremenih međunarodnih migracija na bezbednost AP Vojvodine; Transponovanje zahteva Arhuske konvencije u pravni sistem Republike Srbije sa posebnim osvrtom na nadležnost jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine.

Autor je više od 40 naučnih radova, dve monografije i dva udžbenika, od kojih je veliki broj objavljen u međunarodnim časopisima. Učesnik je na velikom broju domaćih i međunarodnih konferencija. Do sada je bio mentor na četiri doktorske disertacije.

Govori tečno engleski jezik i služi se italijanskim jezikom.