Prof. dr Snežana Rajković

Snežana Rajković (rođena Milinković) rođena je u Priboju. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu (grupa: Hemija) upisala je školske 1990/91. godine, a diplomirala 1994. godine sa prosečnom ocenom 9,55. Magistarsku tezu iz oblasti neorganske hemije odbranila je 1997. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu. Doktorsku disertaciju iz oblasti neorganske hemije pod nazivom „Hidroliza peptida koji sadrže histidin pomoću različitih kompleksa paladijuma(II)“, odbranila je 2004. godine, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

U zvanje asistent-pripravnik na istom fakultetu izabrana je 1995. godine, a u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Neorganska hemija izabran je 2021. godine. Na usavršavanju u Mađarskoj na Univerzitetu u Debrecenu (Institut za neorgansku i analitičku hemiju) boravila je 2006-2007. godine.

Naučni rad Snežane Rajković odnosi se na istraživanja u oblasti bioneorganske i medicinske neorganske hemije. Objavila je 50 naučnih radova u vodećim časopisima (M21a, M21, M22, M23), koautor je praktikuma (Praktikum iz neorganske hemije) i autor udžbenika (Neorganska hemija). Učestvovala je na preko 40 međunarodnih i domaćih konferencija. Radovi su citirani preko 350 puta.

Bila je član Komisije za akreditaciju i samoevaluaciju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu (2008-2021).

Član je Srpskog hemijskog društva. Od 2021. godine član je Upravnog odbora Srpskog hemijskog društva.

Udata je i ima dve ćerke.