Prof. dr Žika Bujuklić

Dr Žika Bujuklić (1952) je redovni profesor Pravnog fakultetu Univerziteta u Beogradu, u penziji. Svoje pravničko obrazovanje i sva odgovarajuća akademska zvanja stekao je na ovom fakultetu i na njemu predavao na predmetima Rimsko privatno pravo i Srpska pravna istorija sve do penzionisanja 2018. godine.

Maturirao je u Petoj beogradskoj gimnaziji i diplomirao na violinskom odseku u srednjoj muzičkoj školi ,,Stanković’’. Upisao se na Pravni fakultet u Beogradu 1971. godine, na kome je diplomirao sa odličnim uspehom 1975. godine. Dva puta je bio među nagrađenim studentima generacije. Na poslediplomske studije upisao se 1976. godine, usmeni magistarski ispit položio je sa odlikom 1982. godine, magistarsku tezu Imovinskopravni odnosi po odredbama srednjovekovnog Budvanskog statuta odbranio je 1985. godine i doktorirao 1999. godine sa tezom Zakon kao izvor prava u antičkom Rimu.

Za asistenta-pripravnika na predmetu Rimsko pravo na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1978. godine, 1985. je postao asistent na istom predmetu, a 1999. je izabran u zvanje docenta za dva predmeta: Rimsko pravo i Nacionalna istorija države i prava. U zvanje vanrednog profesora izabran je u školskoj 2005/2006. godini, redovni profesor postaje 2014. godine, a 2018. je penzionisan. Obavljao je nastavne aktivnosti i na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu (Pale), na predmetu Nacionalna istorija države i prava.  

Oblast njegovog naučnog interesovanja ide od antičke pravne istorije, u okviru radova posvećenih genezi pojedinih institucija rimskog prava, pa sve do njihove recepcije u srednjovekovnoj Evropi i novovekovnoj Srbiji.

Profesor Bujuklić je u cilju naučnog usavršavanja pohađao Sommerhochschule u Štroblu (Austrija), koju organizuje i stipendira Univerzitet u Beču, kao i kurs za Uporedno pravo na Pravnom fakultetu u Strazburu (Francuska), sa stipendijom tog fakulteta. U toku školske 1987/88. godine završio je Corso di perfezionamento in Diritto romano, specijalizaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta La Sapienza u Rimu, gde je odbranio dva rada: La iurisdictio del praetore (mentor prof. F. Serrao) i Cura minorum  (mentor prof. P. Catalano). Na osnovu postignutog uspeha uručena mu je Nagrada grada Rima koja se dodeljuje svake godine najboljim stranim učesnicima ovog specijalističkog kursa (Il premio dal Comune di Roma).

Kao član svetskog  udruženja  pravnih  istoričara  Societé Fernard de Visscher pour l ´ histoire des droits de l ´ antiquité (Brisel) i u organizaciji Associazione dei romanisti dell l ´ Europa Centro-orientale e d ´ Italia (Rim), učestvovao je na međunarodnim romanističkim kongresima u Rimu, Beču, Pragu, Budimpešti, Rio de Žaneiru, Roterdamu, Madridu, Antaliji, Oksfordu, Napulju, Bolonji i dr. Svoja izlaganja publikovao je u najeminentnijim naučnim časopisima: Revue Internationale des Droits de l ´ Antiquité (RIDA), Bulettino dell’Istituto di Diritto Romano (BIDR) i dr.

Za obimno delo enciklopedijskog karaktera FORUM ROMANUM – Rimska država, pravo, religija i mitovi (Beograd 2005) dobio je nagradu Univerziteta u Beogradu, kao najbolji naučni rad za školsku 2005/2006. godinu. Od većih radova objavio je magistarsku tezu Pravno uređenje srednjovekovne budvanske komune (Budva-Nikšić 1988, Beograd 2014²), doktorsku disertaciju Zakon kao izvor prava u antičkom Rimu  nastanak i najraniji počeci (Beograd 2014), kao i udžbenik Rimsko privatno pravo (Beograd 2018, osmo izdanje). U okviru projekta Maks Plank Instituta iz Frankfurta i Pravnog fakulteta u Beču, objavio je monografski rad: „Nation-building and the Emergence of Serbian Legal Studies in the Ninetheen Century“, in: Konflikt und Koexistenz. Die Rechtsordnungen im 19. und 20. Jahrhundert, Bd. II – Serbien Bosnien-Herzegowina, Albanien, Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Mein 2017, str. 513-582. Najnoviji publikovani rad mu je naučna monografija Pravnički dometi pesnika Laze Kostića, Beograd 2018 (Pravni fakultet, Službeni glasnik, Dosije Studio), za koju je 2019. godine  dobio Nagradu grada Beograda iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Angažovan je na području popularisanja italijanske kulturne baštine i jedan je od osnivača Društva ,,Dante Aligijeri’’ u Beogradu. Član je i aktivni učesnik u naučnim aktivnostima Društva za antičke studije u Beogradu i Društva ljubitelja rimskog prava ,,Forum Romanum’’ na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je član Redakcije naučnog časopisa Anali, upravnik Opšteg seminara, u više navrata je bio član Saveta Pravnog fakulteta, a 2009. godine je imenovan na funkciju prodekana za nastavu u trogodišnjem mandatu. Bio je predstavnik Pravnog fakulteta u nekoliko organa na Univerzitetu, član Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu prosvete, član Upravnog odbora Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića u okviru Beogradskog univerziteta, a kao dugogodišnji član akademskog hora ,,Branko Krsmanović’’ (Obilić), izabran je u Upravni odbor ovog kulturno umetničkog društva.

Bio je recenzent za akreditacije u okviru NAT-a (za društveno-humanističku oblast) od 2020. godine i od tada je bio najčešće predsednik komisija koje su obavile na desetine recenzija studijskih programa na različitim univerzitetima (državnim i privatnim) na teritoriji Republike Srbije.

Na predlog Predsednika Republike Srbije imenovan je za predsednika Komisije za odlikovanja i člana Komisije za pomilovanja.

Govori engleski i italijanski jezik, koristi se latinskim, kao i literaturom na francuskom, španskom i nemačkom jeziku. E-mail: bujuklic@ius.bg.ac.rs