41. sednica KAPK održana 26. decembra 2019. godine

Četrdeset i prva sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 26. decembra 2019. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Valjevo

Ustanova

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka inženjerska škola strukovnih studija – Tehnikum Taurunum, Zemun

MSS – Bezbednost saobraćaja i organizacija saobraćaja i transporta, za 25 studenata u sedištu

2. Univerzitet „Privredna akademija“, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

OAS – Inženjerski menadžment u agrobiznisu, za 40 studenata u sedištu

3. Univerzitet „Union Nikola Tesla“, Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd

Ustanova

4. Univerzitet „Union Nikola Tesla“, Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd

OAS – Inženjerski menadžment, za 60 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

5. Univerzitet „Union Nikola Tesla“, Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd

MAS – Upravljanje projektima i industrija 4.0, za 30 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

MAS – Upravljanje projektima i industrija 4.0, za 10 studenata van sedišta, na srpskom jeziku, u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica u Vranju

6. Visoka inženjerska škola strukovnih studija – Tehnikum Taurunum, Zemun

OSS – Drumski i gradski saobraćaj, za 130 studenata u sedištu

7. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

OSS – Informatika, za 100 studenata u sedištu

8. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

OSS – Mašinstvo, za 30 studenata u sedištu

9. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

OSS – Mehatronika, za 30 studenata u sedištu

10. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Subotica

OSS – Inženjerski menadžment, za 30 studenata u sedištu

11. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet

MAS – Inženjerstvo nafte i gasa, za 16 studenata u sedištu, na srpskom i engleskom jeziku

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd

Ustanova

2. Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

Ustanova

3. Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

OAS – Prava, za 400 studenata u sedištu

4. Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

SSS – Prava, za 50 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.