Održana 80. elektronska sednica KAPK

Osamdeseta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 16. decembra 2021. godine

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

2. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Pazaru

  • OAS – Poslovna ekonomija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Pravo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Pravo, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet

  • DAS – Mediji i društvo, za upis 3 studenta u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd

  • OAS – Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija strukovnih studija Šumadija – Odsek Trstenik

  • SSS – Regulisanje i bezbednost drumskog saobraćaja, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka tekstilna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment Beograd

  • MSS – Tekstilno inženjerstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.