NATIONAL PEER COUNSELLING MEETING (SEQA-ESG2)

Sastanak National Peer Counselling Meeting održan je 13. i 14. jula 2023. godine u hotelu „Metropol Palace”, u Beogradu. Reč je o prvoj projektnoj aktivnosti u okviru projekta SEQA-ESG2 (osnovne informacije o projektu su dostupne na linku), koju je NAT, u svojstvu projektnog partnera, a u saradnji sa Evropskom asocijacijom za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) kao koordinatorom projekta, sproveo sa ciljem pozivanja na dijalog svih zainteresovanih strana (stejkholdera) u oblasti obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Dijalog upravo zauzima centralno mesto ovakvih sastanaka, gde je suština da se identifikuju oblasti u kojima je potrebno reagovati na određeni način, utvrđivanjem detaljnih akcionih planova, kao i rokova za rešavanje pojedinačnih problema, a sve u pravcu usklađivanja sa zahtevima „Evropskih standarda i smernica za obezbeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja” (ESG) na nacionalnom nivou. Učešće predstavnika vlasti, prevashodno ministarstva nadležnog za visoko obrazovanje, je od krucijalnog značaja za uspešnu implementaciju ESG-a na svim nivoima kako bi se obezbedilo da ne postoje pravne ili regulatorne prepreke za sprovođenje ovog procesa, za šta agencije i visokoškolske ustanove treba da dobiju neophodnu podršku. Pored toga, sastanci u pitanju su i savetodavnog karaktera s obzirom na to da u njima učestvuju i predstavnici rukovodstva ENQA, Evropskog registra za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (EQAR), kao i agencija širom Evropskog prostora visokog obrazovanja (koje su već usklađene sa ESG-om), koji mogu da pruže relevantno uporedno iskustvo u uspostavljanju sopstvenog sistema obezbeđenja kvaliteta.

Navedenom događaju je tokom oba dana prisustvovalo ukupno 30 učesnika, i to: predsednik EQAR-a, direktor EQAR-a, jedan od članova Odbora ENQA (ENQA Board), direktor agencije NAKVIS (Slovenija), predstavnici Sekretarijata ENQA, predstavnici NAT-a (direktor, sekretar, zaposleni, članovi Upravnog odbora, Komisije za akreditaciju i Komisije za žalbe), rektor Univerziteta u Beogradu, predstavnici Ministarstva prosvete Republike Srbije, predstavnici recenzenata (iz reda nastavnika, stručnjaka iz prakse i studenata) i predstavnici državnih i privatnih visokoškolskih ustanova.

Sastanak je podeljen u devet sesija koje su bile organizovane kao panel diskusije, radionice i okrugli stolovi, a bile su posvećene sledećim temama: Establishment of legal frameworks for the agency’s independence, A connection of national/agency criteria with Part 1 of the ESG, Peer review experts, Stakeholder involvement in external quality assurance, The alignment of the methodology and processes used in the Serbian system to the ESG’s four-stage peer-review method i ESG 3.4 Thematic Analysis. Svi prisutni su aktivno učestvovali u navedenim sesijama, dajući svoja mišljenja i predloge za dalje unapređenje NAT-a i, uopšte, srpskog sistema visokog obrazovanja. Na kraju su izvedeni relevantni zaključci o svim pitanjima o kojima se diskutovalo, što je od velikog značaja za NAT, imajući u vidu da se u narednom periodu očekuje izrada akcionog plana na osnovu svih zaključaka iznetih u okviru ovog sastanka.