NATIONAL PEER COUNSELLING MEETING (SEQA-ESG2)

Састанак National Peer Counselling Meeting одржан је 13. и 14. јула 2023. године у хотелу „Metropol Palace”, у Београду. Реч је о првој пројектној активности у оквиру пројекта SEQA-ESG2 (основне информације о пројекту су доступне на линку), коју је НАТ, у својству пројектног партнера, а у сарадњи са Европском асоцијацијом за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA) као координатором пројекта, спровео са циљем позивања на дијалог свих заинтересованих страна (стејкхолдера) у области обезбеђења квалитета високог образовања.

Дијалог управо заузима централно место оваквих састанака, где је суштина да се идентификују области у којима је потребно реаговати на одређени начин, утврђивањем детаљних акционих планова, као и рокова за решавање појединачних проблема, а све у правцу усклађивања са захтевима „Европских стандарда и смерница за обезбеђење квалитета у Европском простору високог образовања” (ESG) на националном нивоу. Учешће представника власти, превасходно министарства надлежног за високо образовање, је од круцијалног значаја за успешну имплементацију ESG-а на свим нивоима како би се обезбедило да не постоје правне или регулаторне препреке за спровођење овог процеса, за шта агенције и високошколске установе треба да добију неопходну подршку. Поред тога, састанци у питању су и саветодавног карактера с обзиром на то да у њима учествују и представници руководства ENQA, Европског регистра за обезбеђење квалитета у високом образовању (EQAR), као и агенција широм Европског простора високог образовања (које су већ усклађене са ESG-ом), који могу да пруже релевантно упоредно искуство у успостављању сопственог система обезбеђења квалитета.

Наведеном догађају је током оба дана присуствовало укупно 30 учесника, и то: председник EQAR-a, директор EQAR-а, један од чланова Одбора ENQA (ENQA Board), директор агенције NAKVIS (Словенија), представници Секретаријата ENQA, представници НАТ-а (директор, секретар, запослени, чланови Управног одбора, Комисије за акредитацију и Комисије за жалбе), ректор Универзитета у Београду, представници Министарства просвете Републике Србије, представници рецензената (из реда наставника, стручњака из праксе и студената) и представници државних и приватних високошколских установа.

Састанак је подељен у девет сесија које су биле организоване као панел дискусије, радионице и округли столови, а биле су посвећене следећим темама: Establishment of legal frameworks for the agency’s independence, A connection of national/agency criteria with Part 1 of the ESG, Peer review experts, Stakeholder involvement in external quality assurance, The alignment of the methodology and processes used in the Serbian system to the ESG’s four-stage peer-review method и ESG 3.4 Thematic Analysis. Сви присутни су активно учествовали у наведеним сесијама, дајући своја мишљења и предлоге за даље унапређење НАТ-а и, уопште, српског система високог образовања. На крају су изведени релевантни закључци о свим питањима о којима се дискутовало, што је од великог значаја за НАТ, имајући у виду да се у наредном периоду очекује израда акционог плана на основу свих закључака изнетих у оквиру овог састанка.