SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Prethodna Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta („raniji“ KAPK) u februaru 2018. godine izgubila je status punopravnog člana Evropske asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) i stavljena je u status „pod nadgledanjem“ (under review), uz mogućnost da otkloni primedbe ENQA u primeni Evropskih standarda i smernica za osiguranje kvaliteta (European Standards and Guidelines – ESG) i obnovi punopravno članstvo u roku od 2 godine. U međuvremenu Vlada Republike Srbije je. u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, formirala novu instituciju – Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (Nacionalno akreditaciono telo – NAT). Kao pravni sledbenik bivšeg KAPK, NAT se konstituisao u julu 2018. godine, a njegova novoformirana Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta („novi“ KAPK) započela je sa radom krajem avgusta te godine, i  imao je na raspolaganju godinu i nekoliko meseci da otkloni sve primedbe upućene ranijem KAPK-u.

U tako kratkom vremenu učinjen je veliki napor, uveden je nov postupak akreditacije i obezbeđivanja kvaliteta, obezbeđena je organizaciona i finansijska samostalnost NAT i najveći deo primedbi koje su se odnosile na neispunjavanje ili delimično ispunjavanje standarda, a koje je bilo moguće otkloniti imajući u vidu zakonska ograničenja, su otklonjene, što se vidi i iz ocene recenzentske komisije ENQA koja je bila u spoljašnjoj proveri NAT u oktobru 2019. godine:

„Uprkos oceni da je u slučaju šest ESG standarda „delimično usaglašen“, recenzentska komisija (ENQA) zaključuje da je NAT u celini suštinski usaglašen sa standardima ESG. Razlog za to je vidljiv nivo poboljšanja koje se dogodilo od 2017. godine” („Despite the ‘partially compliant’ judgments under six ESG, the panel concludes that NEAQA is, overall, in substantial compliance with the ESG. The reason for this is the level of visible improvement that did take place since 2017“).

Na žalost na sednici Borda ENQA održanoj 20. februara 2020. godine NAT-u,  kao pravnom sledbeniku ranijeg KAPK, nije obnovljeno punopravno članstvo.

Najvažnija primedba od strane Borda ENQA, koja je verovatno bila presudna za donošenje ovakve odluke, je bio žalbeni postupak regulisan članom 23. st. 11-17. Zakona o visokom obrazovanju, po kome Nacionalni savet za visoko obrazovanje može da promeni odluku o akreditaciji koju je doneo NAT (odnosno KAPK). Ocenjeno je da je time ugrožena nezavisnost donošenja akreditacionih odluka od strane NAT i nije ispunjen ESG standard 2.7, koji se odnosi na nezavisnost  agencija. Otklanjanje te primedbe, imajući u vidu da je u pitanju procedura predviđena Zakonom, nije bilo moguće bez promene zakona. Zbog toga je NAT pokrenuo inicijativu za izmenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju u tom delu, što je i dokumentovao članovima recenzentske komisije ENQA prilikom spoljašnje provere u oktobru 2019. godine.

Ostale primedbe uglavnom su formalnog i načelnog karaktera što se vidi iz odluke Borda ENQA, koja se nalazi na sajtu NAT. Podrazumeva se da će NAT postupiti po svim primedbama u ostavljenom roku od dve godine, a u međuvremenu će u ENQA imati status pridruženog člana (affiliate),  kao i najveći broj agencija država koje nisu članice EU.

Napominjemo da ENQA predstavlja asocijaciju odnosno udruženje nacionalnih agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i da priznavanje diploma naših visokoškolskih ustanova ni na koji način nije uslovljeno članstvom u ovom udruženju. Priznavanje diploma obavljaju univerziteti i ENIC/NARIC centri zemalja u kojima se vrši priznavanje (ranije nostrifikacija). Punopravno članstvo u ENQA nije predviđeno kao uslov za priznavanje stranih visokoškolskih isprava/diploma u skladu sa Lisabonskom konvencijom, čiji potpisnik je i Srbija, i nijedna zemlja to ne zahteva. Priznavanje naših diploma vršiće se na isti način kao i do sada, po kriterijumu ocene planova i programa po kojima su podnosioci zahteva za priznavanje diploma studirali.