САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Претходна Комисија за акредитацију и проверу квалитета („ранији“ КАПК) у фебруару 2018. године изгубила је статус пуноправног члана Европске асоцијација за обезбеђење квалитета у високом образовању (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) и стављена је у статус „под надгледањем“ (under review), уз могућност да отклони примедбе ENQA у примени Европских стандарда и смерница за осигурање квалитета (Europеan Standards and Guidelines – ESG) и обнови пуноправно чланство у року од 2 године. У међувремену Влада Републике Србије је. у складу са Законом о високом образовању, формирала нову институцију – Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (Национално акредитационо тело – НАТ). Као правни следбеник бившег КАПК, НАТ се конституисао у јулу 2018. године, а његова новоформирана Комисија за акредитацију и проверу квалитета („нови“ КАПК) започела је са радом крајем августа те године, и  имао је на располагању годину и неколико месеци да отклони све примедбе упућене ранијем КАПК-у.

У тако кратком времену учињен је велики напор, уведен је нов поступак акредитације и обезбеђивања квалитета, обезбеђена је организациона и финансијска самосталност НАТ и највећи део примедби које су се односиле на неиспуњавање или делимично испуњавање стандарда, а које је било могуће отклонити имајући у виду законска ограничења, су отклоњене, што се види и из оцене рецензентске комисије ENQA која је била у спољашњој провери НАТ у октобру 2019. године:

„Упркос оцени да је у случају шест ESG стандарда „делимично усаглашен“, рецензентска комисија (ENQA) закључује да је НАТ у целини суштински усаглашен са стандардима ESG. Разлог за то је видљив ниво побољшања које се догодило од 2017. године” („Despite the ‘partially compliant’ judgments under six ESG, the panel concludes that NEAQA is, overall, in substantial compliance with the ESG. The reason for this is the level of visible improvement that did take place since 2017“).

На жалост на седници Борда ENQA одржаној 20. фебруара 2020. године НАТ-у,  као правном следбенику ранијег КАПК, није обновљено пуноправно чланство.

Најважнија примедба од стране Борда ENQA, која је вероватно била пресудна за доношење овакве одлуке, је био жалбени поступак регулисан чланом 23. ст. 11-17. Закона о високом образовању, по коме Национални савет за високо образовање може да промени одлуку о акредитацији коју је донео НАТ (односно КАПК). Оцењено је да је тиме угрожена независност доношења акредитационих одлука од стране НАТ и није испуњен ESG стандард 2.7, који се односи на независност  агенција. Отклањање те примедбе, имајући у виду да је у питању процедура предвиђена Законом, није било могуће без промене закона. Због тога је НАТ покренуо иницијативу за измену и допуну Закона о високом образовању у том делу, што је и документовао члановима рецензентске комисије ENQA приликом спољашње провере у октобру 2019. године.

Остале примедбе углавном су формалног и начелног карактера што се види из одлуке Борда ENQA, која се налази на сајту НАТ. Подразумева се да ће НАТ поступити по свим примедбама у остављеном року од две године, а у међувремену ће у ENQA имати статус придруженог члана (affiliate),  као и највећи број агенција држава које нису чланице ЕУ.

Напомињемо да ENQA представља асоцијацију односно удружење националних агенција за обезбеђење квалитета у високом образовању и да признавање диплома наших високошколских установа ни на који начин није условљено чланством у овом удружењу. Признавање диплома обављају универзитети и ENIC/NARIC центри земаља у којима се врши признавање (раније нострификација). Пуноправно чланство у ENQA није предвиђено као услов за признавање страних високошколских исправа/диплома у складу са Лисабонском конвенцијом, чији потписник је и Србија, и ниједна земља то не захтева. Признавање наших диплома вршиће се на исти начин као и до сада, по критеријуму оцене планова и програма по којима су подносиоци захтева за признавање диплома студирали.