Važno obaveštenje: Podnošenje zahteva za akreditaciju za vreme vanrednog stanja

Zbog uvođenja vanrednog stanja i prestanka rada pisarnice Uprave za zajedničke poslove u Palati „Srbija“ sa strankama, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) obaveštava visokoškolske ustanove, koje žele da predaju zahtev za akreditaciju ustanove i/ili studijskog programa, da se postupak akreditacije može pokrenuti elektronskim putem, upućivanjem skeniranog zahteva za akreditaciju sa dokazom o plaćanju naknade za akreditaciju na adresu office@nat.rs i dostavljanjem prateće dokumentacije: a) slanjem linka za preuzimanje fajlova ili b) preko internet servisa za slanje i preuzimanje fajlova (npr. WeTransfer, pCloud Transfer, BayFiles i sl.), dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja („Službeni glasnik RS”, broj 29/20).

Visokoškolska ustanova – podnosilac zahteva je obavezna da do okončanja postupka, odnosno odmah po prestanku važenja Odluke o proglašenju vanrednog stanja, Nacionalnom akreditacionom telu dostavi original zahteva u papirnoj formi.

Kao datum podnošenja zahteva smatraće se datum upućivanja skeniranog zahteva elektronskom poštom.

Sve dodatne informacije u vezi sa podnošenjem zahteva za vreme vanrednog stanja mogu se dobiti preko elektronske pošte office@nat.rs.

Na isti način i pod istim uslovima visokoškolske ustanove, koje su pripremile odgovarajuću dokumentaciju, mogu da 1) ulože žalbu na rešenje o odbijanju zahteva za akreditaciju, 2) odgovore na akt upozorenja ili mišljenje, 3) dopune zahtev za akreditaciju po zaključku o neurednosti zahteva, i 4) dostave tražene informacije i dokumentaciju recenzentskim komisijama i izjašnjenja o izveštajima recenzentskih komisija.

Nacionalno akreditaciono telo podseća visokoškolske ustanove da dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja ne teku rokovi za:

  1. podnošenje zahteva za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, zahteva za spoljašnju proveru kvaliteta i zahteva za početnu akreditaciju,
  2. postupanje po donetim aktima upozorenja o otklanjanju nedostataka, mišljenjima o otklanjanju nedostataka i zaključcima o neurednosti zahteva,
  3. ulaganje žalbi na rešenja o odbijanju zahteva za akreditaciju, i
  4. dostavljanje traženih informacija i dokumentacije recenzentskim komisijama i izjašnjavanje o izveštajima recenzentskih komisija,

Tokom vanrednog stanja, u slučajevima kada su ispunjeni uslovi, Nacionalno akreditaciono telo nastaviće postupanje po zahtevima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa, poštujući mere koje je propisala Vlada Republike Srbije u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja.

O svim daljim merama i promenama u radu Nacionalno akreditaciono telo će redovno obaveštavati javnost.