Важно обавештење: Подношење захтева за акредитацију за време ванредног стања

Због увођења ванредног стања и престанка рада писарнице Управе за заједничке послове у Палати „Србија“ са странкама, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању Србије (Национално акредитационо тело – НАТ) обавештава високошколске установе, које желе да предају захтев за акредитацију установе и/или студијског програма, да се поступак акредитације може покренути електронским путем, упућивањем скенираног захтева за акредитацију са доказом о плаћању накнаде за акредитацију на адресу office@nat.rs и достављањем пратеће документације: а) слањем линка за преузимање фајлова или б) преко интернет сервиса за слање и преузимање фајлова (нпр. WeTransfer, pCloud Transfer, BayFiles и сл.), док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС”, број 29/20).

Високошколска установа – подносилац захтева је обавезна да до окончања поступка, односно одмах по престанку важења Одлуке о проглашењу ванредног стања, Националном акредитационом телу достави оригинал захтева у папирној форми.

Као датум подношења захтева сматраће се датум упућивања скенираног захтева електронском поштом.

Све додатне информације у вези са подношењем захтева за време ванредног стања могу се добити преко електронске поште office@nat.rs.

На исти начин и под истим условима високошколске установе, које су припремиле одговарајућу документацију, могу да 1) уложе жалбу на решење о одбијању захтева за акредитацију, 2) одговоре на акт упозорења или мишљење, 3) допуне захтев за акредитацију по закључку о неуредности захтева, и 4) доставе тражене информације и документацију рецензентским комисијама и изјашњења о извештајима рецензентских комисија.

Национално акредитационо тело подсећа високошколске установе да док је на снази Одлука о проглашењу ванредног стања не теку рокови за:

  1. подношење захтева за акредитацију високошколских установа и студијских програма, захтева за спољашњу проверу квалитета и захтева за почетну акредитацију,
  2. поступање по донетим актима упозорења о отклањању недостатака, мишљењима о отклањању недостатака и закључцима о неуредности захтева,
  3. улагање жалби на решења о одбијању захтева за акредитацију, и
  4. достављање тражених информација и документације рецензентским комисијама и изјашњавање о извештајима рецензентских комисија,

Током ванредног стања, у случајевима када су испуњени услови, Национално акредитационо тело наставиће поступање по захтевима за акредитацију високошколских установа и студијских програма, поштујући мере које је прописала Влада Републике Србије у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања.

О свим даљим мерама и променама у раду Национално акредитационо тело ће редовно обавештавати јавност.