Održana jedanaesta elektronska sednica KAPK od uvođenja mera u borbi protiv korona virusa

Imajući u vidu okolnosti izazvane širenjem virusa COVID-19 na teritoriji Republike Srbije i mere koje je propisala Vlada Republike Srbije, a u skladu sa dodatnim merama koje je preduzelo Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) od 15. marta 2020. godine održava isključivo elektronske sednice.

Dvadeset i treća elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, jedanaesta od uvođenja mera Vlade Republike Srbije u borni protiv korona virusa, održana je u četvrtak 28. maja 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove

1. Univerzitet Union – Nikola Tesla, Beograd

Studijski programi

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

  • OAS – Primenjena matematika, za 54 studenta u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

  • OAS – Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za 40 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

  • OAS – Prehrambena tehnologija, za 260 studenata u sedištu
  • SAS – Prehrambena tehnologija, za 16 studenata u sedištu
  • MAS – Prehrambena tehnologija, za 96 studenata u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Privredna akademija, Novi Sad – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije MEF, Beograd

  • DAS – Integralno razvojni menadžment, za 8 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.