Generalna skupština ENQA u Stokholmu

Generalna skupština Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (European Association for Quality Assurance in Higher EducationENQA) održana je od 26. do 29. oktobra 2022. godine u Stokholmu, u Kraljevini Švedskoj, u prostorijama medicinskog univerziteta Karolinska (Karolinska Institutet), u organizaciji Švedske uprave za visoko obrazovanje (Swedish Higher Education Authority – UKÄ). Skupštini je prisustvovao sekretar NAT-a Janko Balšić.

U plenarnom delu Generalne skupštine razgovaralo se o obezbeđenju kvaliteta u transnacionalnom visokom obrazovanju (Quality assurance of transnational higher education), gde je istaknut značaj postojećih Smernica Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) u ovoj oblasti. Posebno je bila interesantna diskusija o globalnim perspektivama u vezi sa obezbeđenjem kvaliteta u visokom obrazovanju, u kojoj su učestvovali predstavnici mreža agencija za visoko obrazovanje iz Afrike, Jugoistočne Azije i zemalja Golfskog zaliva, na osnovu koje se moglo zaključiti da postoji potreba za usaglašavanjem pristupa obezbeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju u različitim delovima sveta, kao i za intenzivnom saradnjom afričkih, azijskih i evropskih asocijacija i mreža agencija.

U toku rada skupštine organizovane su radionice o obezbeđenju kvaliteta učenja na daljinu (QA of e-learning), vezama između obezbeđenja kvaliteta i priznavanja stranih visokoškolskih isprava (QA and recognition), kao i o budućim perspektivama Standarda i smernica za obezbeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG).

Završni deo rada Skupštine bio je posvećen pitanjima uloge agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u očuvanju akademske čestitosti, pa su učesnici imali priliku da se upoznaju sa rezultatima opsežnog rada agencije iz Australije i njenom pristupu zaštiti akademskog integriteta u saradnji sa zainteresovanim stranama.

Na Skupštini je razmatran prijem novih članica ENQA, kako punopravnih (full members), tako i pridruženih (affiliates), usvojeni su izveštaj o radu, finansijski izveštaj, kao i plan rada i budžet ENQA za 2023. godinu.